Hvordan påvirker ESG avkastning i impact- og bærekraftsinvesteringer?

avatar

Skrevet av Finansco - 13 mai, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Finansco satser stort på ESG og blir nå den første formuesforvalteren som implementerer bærekraft i vår formuesforvaltningsprosess. Men hva vil det si for avkastningen?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», som på norsk kan oversettes til miljø, sosiale forhold/rettigheter og selskapsstyring. Tanken bak ESG er at du kan redusere risiko på dine investeringer og samtidig åpne muligheter for å skape en mer bærekraftig langsiktig avkastning.

Er det slik at det å inkludere ESG i sine investeringer i dag, gir en forventet lavere avkastning enn markedsavkastning, ved at man risikerer å ekskludere selskaper som er lønnsomme?

Finansco får stadig spørsmål fra kunder, og andre interessenter, som er nysgjerrige på hvordan man gjennom investeringer kan bidra til bærekraft og god virksomhetsstyring. Vår senior porteføljeforvalter, Kjetil Gregersen, CFA, forteller at mange tidligere trodde at utelukkelse av selskaper basert på ESG i en portefølje kunne medføre en kostnad for investor,gjennom at avkastningen for investor ble lavere - og at man ville kunne gå glipp av «attraktive» investeringer.

New call-to-action

Gode investeringer

Systematisk bruk av ESG i porteføljeforvaltning i dag har utviklet seg mye dypere og bredere enn i det opprinnelige, hvor det var fokus på ekskludering. Kompetansen og erfaringene med å integrere og jobbe med ESG i porteføljeforvaltning har også blitt mye bedre i forvaltningsselskaper.

Vi, som formuesforvalter, har et mål om å skape best mulig risikojustert avkastning for våre kunder over tid. Finansco selekterer fond og forvaltere basert på vår strategi og markedssyn, og vi velger ikke selskapene direkte. Likevel vil den langsiktige avkastningen påvirkes av at våre samarbeidspartnere investerer i selskaper som også vil levere godt i fremtiden. For oss handler gode, langsiktige investeringer om at avkastning ikke trenger å gå på bekostning av sosiale hensyn som miljø, samfunnsansvar og god eierstyring.

210513_img

Hvordan integrert ESG kan bidra til bedre avkastning i porteføljene:

  • Eksklusjon

Gjennom eksklusjon er det større sannsynlighet for at man unngår å investere i selskaper som etter hvert får lav eller ingen verdi fordi virksomheten de driver kan/vil opphøre ved at de blir ulønnsomme eller forbudt, og dermed blir avviklet.

  • Unngå høy ESG-risiko

Ved å unngå å investere i selskaper med forhøyet ESG-risiko kan man unngå større risiko for verdifall ved uønskede hendelser. Sannsynligheten for å oppdage risikoen for negative ESG-hendelser vil være større om man bruker ESG-analyser.

  • Utelukke selskaper med lav rating

En studie foretatt av kapitalforvalter Lyxor Asset Management for perioden 2007 til 2018 viser at ved å utelukke 50 % av de selskapene som har lavest ESG-rating i Europa, så ville avkastningen for denne perioden vært 2,3 % høyere, og samtidig ville man også redusert noe av volatiliteten.

  • ESG-momentum

ESG-momentum forstås som endring i ESG-rating opp eller ned. MSCI, som er verdensleder på referanseindekser har gjort en analyse på ESG-momentum. Deres analyser viser at forskjellen mellom å investere i de selskapene som har den høyeste momentum, og de selskapene som har den største negative momentum har vært på +12 % akkumulert for modne markeder i perioden 2009 - 2017.

  • Viktige ESG-faktorer

Med erfaring og kunnskap har man fått en dypere og bredere forståelse av at ikke alle ESG-faktorer er like viktige for alle selskaper. Ikke bare må vi dele ESG-faktorer inn i de som er viktige og de som er mindre viktig generelt, men hva som er viktig varierer også fra bransje til bransje og må derfor tas hensyn til.

Impact- og bærekraftsinvesteringer har muligens litt for kort tilgjengelig historikk på oppnådde resultater for å definivt kunne konkludere med at ESG, impact- og bærekraftsinvesteringer ikke skjer med en kostnad for investor, men faktisk kan bidra til at risikoen er lavere og avkastningen høyere. Men argumentene og dokumentasjonen i punktene over peker tydelig i den retning.

Og til slutt skal vi heller ikke glemme det viktige og riktige i at vi som sparere og investorer bidrar med nødvendig kapital, slik at løsningsselskaper får tilgang på nødvendig kapital og derigjennom kan bidra til å oppnå FNs Bærekraftsmål i sin virksomhet.

Kategorier: Impact Investing

New call-to-action

Finansco
Skrevet av Finansco

I Finansco ønsker vi rikdom for våre kunder – ikke bare gjennom god avkastning, men også ved å frigi tid. Ved å tilby trygge og gode løsninger for investeringer og pensjonssparing gir vi våre kunder mer av det mest dyrbare man har, nemlig tid. Vi blogger om temaer som omhandler investeringer og personlig økonomi, enten det er pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.


Tidligere innlegg