FNs bærekraftsmål – Grønne bygninger

avatar

Skrevet av Fredrik Backe Gulbrandsen - 14 august, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Hvordan kan fokus på grønne bygninger føre oss nærmere FNs bærekrafsmål?

De siste årene har det blitt rettet er større fokus mot investeringer som er bærekraftige og miljøvennlige. Hos Finansco er dette en trend vi ønsker å sette ytterligere fokus rettet mot og vi ønsker å ta dette ett steg lenger enn mye av det som allerede finnes i investeringsuniverset. Dette er en sak vi brenner for og vi har skrevet om dette i media flere ganger. FNs 17 bærekraftsmål er et godt bilde på hva impact investeringer er, men hva kan man investere i for å ta del i disse målene?

fig 1-1

Som dere kan se av illustrasjonen over går bidrar grønne bygninger eller grønn infrastruktur til hele 9 av FNs bærekraftsmål;

God helse

Dette innebærer at alle skal kunne leve friske og sunne liv. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.     

Ren energi for alle

«Ren energi» handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av

CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Punkt 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Innovasjon og infrastruktur

Vi skal bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.

Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi må sørge for bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.

Liv på land

Vi må beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen.

Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk ytret sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Kategorier: Marked og Finans, Impact Investing

New call-to-action

Fredrik Backe Gulbrandsen
Skrevet av Fredrik Backe Gulbrandsen

Fredrik B. Gulbrandsen er senior formuesforvalter og har jobbet hos Finansco siden 2016, da han begynte som trainee. Etter fullført trainee-periode er Fredrik nå autorisert formuesforvalter. Han har en MA i business & Finans fra Heriot-Watt University i Edinburgh. Før han begynte hos Finansco arbeidet Fredrik hos Alfred Berg kapitalforvaltning over to sommere. Han har også arbeidet som skitrener for IL Heming og var aktiv alpinist.


Tidligere innlegg


New call-to-action