GIIN 2019 survey

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA - 24 juli, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Impact investeringer – statusoppdatering

I Finansco mener vi Impact investeringer er og vil være et av mange viktige bidrag til å oppnå FN’s Bærekraftsmål innen 2030. Som formuesforvalter ønsker vi sammen med våre oppdragsgivere å bidra med investeringskapital til selskaper som har løsninger i form av tjenester og produkter som kan bidra til dette. Dette gjør vi gjennom vår portefølje av Impact investeringsfond.

Impact investeringer er som kjent investeringer som gjøres i selskaper, organisasjoner og fond med den hensikt å skape positive sosiale og miljømessige effekter, samt oppnå markedsavkastning

GIIN – Global Impact Investing Network gjør årlig en spørreundersøkelse blant Impact investorer for å kartlegge trender og status på området.  For 9. gang har de nå publisert denne rapporten. I denne bloggposten vil jeg trekke frem en del interessante resultater fra rapporten.

Investeringene fortsetter å øke

Fra Impact investeringer ble definert som et konsept i 2007, anslås det at investeringene har økt til ca 500 milliarder USD ved utgangen av 2018.  De siste fire årene har den årlige vekstraten i slike investeringer vært på ca 17%, eller nærmere 90% samlet sett.  Dette er betydelige beløp, men det trengs mye mer privat kapital for å møte behovene.

Hvem er investorene?

De første investorene på Impact investeringsområdet var ofte investorer med en filantropisk målsetting og med mindre fokus på god finansiell avkastning. Dette er nå i rask endring og en stadig større del av de som nå foretar Impact investeringer gjør det både for å skape sosiale og miljømessige effekter samtidig som man ser at dette er attraktivt også finansiellt.  Illustrasjonen nedenfor viser fordelingen mellom de forskjellige type Impact investorer:

Figure 1

Hvordan gjøres Impact investeringer

Impact investeringer gjøres både i gjelds/rentemarkedet og i egenkapital/aksjemarkedet. Fordelingen mellom disse to aktivaklassene var ganske lik i årets rapport.  Tidligere ble en vesentlig av Impact investeringer kanalisert gjennom ikke-likvide fond som private equity og private debt.  De senere år har tilbudet av Impact investeringer i likvide fond, dvs tradisjonelle fond som Finansco jobber med, vokst betydelig og vi ser det kontinuerlig lanseres nye Impact fond i markedet. Gjennom denne utviklingen har Impact investeringer blitt muliggjort ikke bare for institusjonelle investorer, men også ikke-profesjonelle investorer. Den årlige veksten i slike fond har vært på imponerende 25 % årlig de siste 4 år. Dette har gjort det mulig både å etablere og kunne forvalte en fondsportefølje av Impact investeringsfond for våre oppdragsgivere.

1200x628_GIIN 2019

Avkastningsforventninger

Impact investorer har forskjellige motiv for å gjøre slike investeringer og deres avkastningsforventninger blir derav forskjellig. Investorer med et mer filantropisk utgangspunkt har oftere som mål å bevare kapitalen, andre aksepterer avkastning noe under markedet, mens flertallet forventer å oppnå risikojustert avkastning på linje med eller bedre enn markedet. Grafen nedenfor viser den prosentvise fordelingen mellom disse gruppene:

Figure 5

Som vi ser av grafen er det to tredjedeler av Impact investorene har som forventning å oppnå markedsavkastning og denne gruppen er økende, dels fordi man erfarer at slik avkastning er mulig å oppnå og at investeringsalternativene øker betydelig  

Får de som forventet?

Investeringskapital blir fort utålmodig og forsvinner etter hvert hvis forventningene ikke innfris.

I den årlige undersøkelsen til GIIN blir Impact investorene spurt om deres forventinger til resultater både med tanke på Impact og på finansielle resultater blir oppfylt. Som oversikten nedenfor viser, så er det en meget høy grad av oppfyllelse av begge målsettinger:

Figure iv

Dette er meget bra måloppfyllelse, knapt noen opplever svakere resultater enn forventet på noen av de to områdene.

Oppsummert viser GIIN’s 2019 statusrapport et marked for Impact investeringer som vokser betydelig med stadig flere investorer som allokerer mer kapital til dette viktige området.  Det er også betryggende å se en sterk konsistens mellom forventing til resultater fra Inpact investeringer og hvilke resultater som faktisk oppnås. For Finansco og våre oppdragsgivere blir det spennende å være med på den videre ferden.

Kategorier: Marked og Finans


Kjetil Gregersen, CFA
Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg