Hva er et løsningsselskap?

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA - 18 februar, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Finansco Impact

I Finansco Impact-porteføljen har vi valgt ut fond som gjennom sin aktivitet har som det sentrale element å identifisere og investere i hva vi kaller løsningsselskaper. Hvorfor er dette viktig og hva er så et løsningsselskap?

Før vi begir oss inn i forsøket på å beskrive hva løsningsselskaper kan være, er det greit å ta med seg at de fleste begrep, definisjoner og anvendelsen av disse, på områder som dekker ESG, impact, bærekraft osv., i liten grad er entydig definert og forstått, og vår beskrivelse er ikke nødvendigvis den eneste riktige. Det kan godt være situasjoner hvor et selskap scorer bra på både ESG og bærekraft, men hvor det finnes grupper av interessenter som har et annet verdigrunnlag og derigjennom et annet syn på selskapets virksomhet.

Dette ser vi også når vi går igjennom porteføljene til de enkelte fondene i Finsco Impact, det er ikke så mye overlapp av selskaper i porteføljene.   

Et løsningsselskap kan forklares med å være et selskap som leverer varer og tjenester som både bidrar til bærekraftig utvikling og ved dette bidrar til å oppnå FNs 17 bærekraftsmål. Vi vil nedenfor gi noen eksempler på hva som er slike løsningsselskaper.

New call-to-action

Løsningsselskaper

Løsningsselskaper som definert over, må i tillegg score høyt på rangeringen av ESG-kriterier - miljø, sosiale forhold og rettigheter og god selskapsstyring.  Et løsningsselskap i Finansco Impact-sammenheng kan også være et selskap som kanskje i mindre grad er en direkte leverandør av varer og tjenester som beskrevet over. De scorer imidlertid høyt på ESG-målinger på hvordan de har innrettet seg gjennom hele sin verdikjede, fra leverandører, internt, i forhold til kunder og også i forhold til alle interessetagere i denne verdikjeden   Her bidrar slike selskaper til oppnåelse av bærekraftsmålene gjennom organisering av hele sin verdikjede, og ikke nødvendigvis bare på hva som produseres og leveres av produkter og tjenester. 

Oppsummert, for å defineres som et løsningsselskap ser man både på hva som leveres av produkter og tjenester og hvordan hele verdikjeden er organisert. To eksempler på slike selskaper vises nedenfor.  

Scatec Solar

Det første eksempelet er vel nesten selvforklarende. Scatec Solar (Scatec) er et norsk selskap som prosjekterer, utvikler, finansierer og drifter solcelleparker i fremvoksende markeder. I 2018 produserte Scatecs solcelle parker fornybar energi i et omfang som tilsvarte en reduksjon i CO2 utslipp på 650.000 tonn. I forhold til FNs 17 bærekraftsmål, er det bærekraftsmål nr. 7 - Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris som er Scatecs overordnede mål.  

Som underordnede bærekraftsmål som Scatec har integrert i sin virksomhet, har Scatec nr 17 Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling og bærekraftsmål, bærekraftsmål nr. 8 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle og bærekraftsmål nr. 4 Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Hovedmålet, bærekraftsmål nr. 8 står for hvilket produkt/tjeneste som Scatec leverer mens de andre underordnede mål vurderes mer i en ESG setting som beskrevet overfor.

Geberit

Geberit er et sveitsisk selskap som leverer et stort utvalg av sanitærprodukter til bygninger i alle størrelser. De fleste av oss møter produkter fra dem daglig, på alle veggmonterte toaletter hvor Geberit som regel leverer oppheng og spylesystem. 

Geberits primære bærekraftsmål er da naturlig nok nr 6 Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Vann er knapp ressurs i hele verden og Geberit leverer løsninger som konserverer vannressurser så vel som å bidra til rent vann.  Bærekraftsmål nr. 6 er da Geberits produkt/tjeneste.

I tillegg har Geberit definert følgende bærekraftsmål for selskapet; bærekraftsmål nr. 8 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle; bærekraftsmål nr. 9 Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon, bærekraftsmål nr. 11 Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Antallet selskaper som kan kvalifiseres som et løsningselskaper forventer vi vil øke etter hvert som stadig flere ser hvilke muligheter som ligger i det å bidra til bærekraftmålenes oppfyllelse. Økt mangfold regner vi da også er bra for fondene i Finansco Impact-porteføljen og for våre kunder som er investert i den.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan investere bærekraftig? Kontakt oss for en hyggelig prat om dine muligheter.

Kategorier: Fondsparing

New call-to-action

Kjetil Gregersen, CFA
Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg