Mandagsbrevet: Kan aksjemarkedet denne gangen ha rett?

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 20 april, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 17: Finansco har gitt positiv avkastning i både renteforvaltning og dynamisk forvaltning hittil i 2020, og er langt foran «sitt-stille-i-båten» rådgiverne.

Etter påskepause forrige uke er vi tilbake med mandagsbrevet fra Finansco. Vi håper alle har hatt det fint i denne litt spesielle påsken.

Dette er 5. uken vi sender ut «mandagsmail», for å gi ekstra tett informasjon i krisetider. De 4 foregående ukenes utsendelser finner du her:

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-actionDen sterke utviklingen i både aksje- og kredittmarkedene har fortsatt siden forrige utsendelse, og for de som følger Finansco sine råd og forvaltning er det ekstra gledelig at norsk/nordisk «High Yield» (heretter HY) fortsetter å utvikle seg i tråd med våre forventninger.  Det tilhører sjeldenhetene at det kommer bastante kjøps- eller salgsanbefalinger fra oss, men når en valutakursbevegelse som isolert sett ikke har noe med utviklingen for kredittobligasjonene sender kursene ut av normal «kurs» oppstod det en sjelden mulighet som vi benyttet godt. Finansco Høyrente er nå fullinvestert i HY. Finansco Høyrente har gitt hele 3,59 % avkastning hittil i 2020. Så vidt vi har kunnet registrere er vi dermed foran samtlige renteprodukter fra DNB, Nordea, Danske Bank, Storebrand, Formuesforvaltning, Forvaltningshuset, Skagen, Holberg, Eika, Fondsfinans, Alfred Berg, Pareto, Sissener, Kraft Finans, First Fondene, Forte, Handelsbanken og Arctic. Og vi er ikke litt foran, vi er langt foran. Det finnes ikke så mange relevante indekser å sammenligne med, men «DNB Nordic High Yield viser -16,93 % hittil i år, og DNB Nordic High Yield NOK Hedged viser -12,79 %.

Hovedgrunnen til at Finansco Høyrente har slått alle andre renteprodukter i år er et vi har en annen innfallsvinkel til forvaltningen. Vi solgte oss ut av den risikable delen av markedet (HY) i starten av mars, når uroen startet. Deretter har vi brukt det voldsomme kursfallet til å kjøpe HY på det vi oppfattet som veldig gunstige nivåer. De andre snakker gjerne om viktigheten av å sitte stille i båten, mens vi beskyttet pengene da markedet falt, denne gangen i rentemarkedet.

Finansco Høyrente tilbys bare av Finansco og under porteføljeforvaltning /diskresjonær forvaltning.

Finansco Dynamisk aktivaallokering – «FDA»

Forklart enkelt ble kapitalforvaltningsdelen i Finansco etablert på en grunnidé om at det er viktigere å regulere hvor stor aksjeandel man har, enn hvilke aksjer/aksjefond man sitter med. Det samme gjelder i rentemarkedet, vi er mer opptatt av hvor stor andel vi skal ha i HY enn hvilke HY-obligasjoner vi sitter med. (Seleksjon av HY-obligasjoner overlates da også til forvalterne av fondene vi velger ut, det finnes foreløpig lite indeksprodukter for norsk og nordisk HY). Det er også bakgrunnen for at vi i stor grad benytter indeksfond for aksjeeksponering i vår formuesforvaltning, og at vi i svært liten grad har meninger om eller analyser av enkeltaksjer. Historien om Finansco sin dynamiske allokering ble også nærmere beskrevet i den første mandagsutsendelsen i denne krisen, som ble sendt ut mandag 9. mars.

Når panikken var tilnærmet total i aksjemarkedene i uke 11 og 12 benyttet Finansco anledningen til å øke aksjeandelen kraftig, fra en massiv undervekt (20 % aksjeandel) inn i krisen til nøytralvekt (60 % aksjeandel). Alle kunder som følger vår investeringsrådgivning og har dynamiske porteføljer som inneholder FDA har dermed dratt nytte av godt timede aksjefondskjøp fra Finansco sin side, uten at vi måtte ringe hver enkelt kunde og ta ordre for å øke aksjeandelen i investeringsrådgivningsporteføljene.

God timing må også de som fulgte Finansco sitt veldig klare råd, fremført i Finansavisen 17. mars av Christian Kallevig Arnesen, Partner og Senior Fomuesforvalter i Finansco, sies å ha hatt:Finansco anbefaler: Kjøp aksjefond nå

Saken ble fulgt opp 18. mars:

Formuesforvalteren Finansco anbefaler kjøp av aktive, norske aksjefond

Oslo Børs Hovedindeks sluttet på 637,75 poeng 18. mars, og bunnet ut på slutt 635,93 poeng den 23. mars. Etter dette har oppgangen vært på 17,69 % til sluttkurs 748,45 poeng fredag forrige uke.

For FDA var altså aktiviteten svært stor når panikken rådet på børsene. Etter dette har vi ikke vært like aggressive på aksjefronten, men var proaktive andre steder, og sikret en større del av porteføljen til NOK, for å høste noe av de betydelige valutagevinstene vi fikk i løpet av Q1. Aktiva-fordelingen i FDA er nå 61% aksjer og 39 % renter, altså nær det vi regner som nøytralt. Ca. 50 % av valutaeksponeringen er mot NOK, mens den andre halvparten er eksponert mot fremmed valuta.

Den geografiske fordelingen (aksjer) er: USA 51 %, Europa 23,5 %, Emerging Markets 19,6 %, Norge 15,7 % og Japan 9,8 %.

Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) er det eneste verdipapirfondet som forvaltes av Finansco, og vi har aldri lagt ned fond eller endret strategi for FDA. Fondet topper avkastningsoversikten foran samtlige kombinasjonsfond forvaltet av storbankene (alle nevnt over), og har levert 2,52 % positiv avkastning hittil i 2020.

Kan aksjemarkedet ha rett? 

Etter aggressive aksjekjøp i midten av mars har vi vært relativt forsiktige, og vi er ikke overvektet aksjer i FDA. Siden kundetilstrømningen har vært svært høy siste måneden har vi også etablert en rekke nye kundeforhold, og vi har i stor grad anbefalt å kjøpe aksjedelen av porteføljene inn i flere omganger. (I motsetning til i Finansco Høyrente, hvor vi egentlig har vært mest opptatt av å få inn så mye som mulig så fort som mulig i det siste). Med fasit i hånd for siste 2-3 uker kunne vi gjerne vært enda mer aggressive i aksjemarkedet, men vi har som flere andre strateger og eksperter sett med en viss undring på den kraftige oppgangen i aksjemarkedene, både på hjemlige Oslo Børs, og for globale aksjer. For aksjeoppgangen kommer samtidig som det internasjonale pengefondet ("IMF") spår den verste resesjonen siden 30-tallet og at det etter hvert begynner å gå opp for flere av oss hvilke ekstreme konsekvenser pandemien, og kanskje i enda større grad tiltakene som iverksettes, vil få for verdensøkonomien. Short-andelen (andelen finansielle veddemål for kursfall) for den toneangivende amerikanske aksjeindeksen «S&P500» har heller aldri vært høyere enn akkurat nå. Alt dette kommer samtidig med at aksjemarkedene, særlig ikke etter siste ukers børsrally, ikke er blitt spesielt billige, verken om man ser dem i forhold til forventet inntjening eller bokført egenkapital.

Vi har i seneste ukenes utsendelser stadig pekt på aksjemarkedets evne til å se igjennom kriser. Aksjemarkedet er forventningsstyrt, og priser inn hva man forventer på lang sikt. Historisk sett er det faktisk slik at aksjemarkedet en ledende indikator på hvor økonomien er på vei, og ikke motsatt. Og teorien om markedseffisiens tilsier at prisingen i kapitalmarkedene reflekterer all tilgjengelig informasjon. Det er derfor vi gang på gang har advart mot strategien «jeg skal bare vente litt til det ser litt bedre ut, SÅ skal jeg kjøpe billige aksjer/aksjefond». Det fungerer ikke – kursene går opp før du rekker å skjønne at bunnen var der. Men hva er det aksjemarkedet eventuelt kan ha forstått, som det er vanskelig å finne igjen i realøkonomien?

200420_graph_900x500

For det første er det mulig at gamle prisingsmodeller for hva som er billig og dyrt i aksjemarkedet ikke lenger er gjeldende. Finansco har i stor grad argumentert med historisk prising, da særlig pris/bok («P/B») og «Schiller P/E» (nøkkeltall som måler pris i forhold til siste 10 års gjennomsnittlige inntjening) når vi vurderer om aksjemarkedet er billig nok til at vi skal flytte alle pengene dit.

Rentenivået verden over er lavere enn hva noen trodde var mulig for få år siden, og ikke minst – utsiktene til at vi skal leve med renter nær frysepunktet eller under, er nå priset inn i så godt som hele den vestlige verden. There Is No Alternative «TINA», dukket opp som et begrep i finansmiljøet som et resultat av det voldsomme rentefallet, og peker på problemet alle investorer nå står overfor. Hvordan skal man beskytte formuen sin mot tap av kjøpekraft?

Bankinnskudd vet vi at vi taper kjøpekraft på.

Statsobligasjoner gir også lav til ingen effektiv avkastning, med mindre man spekulerer i ytterligere rentefall. Dessuten blir det interessant å observere problematikken rundt temaet fra overskriften i forrige utsendelse, om at mange stater nå står overfor ikke ubetydelige utfordringer med å finansiere de voldsomme hjelpepakkene som nå deles ut.

Dermed står man tilbake med veldig få alternativer til høyrenteobligasjoner og aksjer om man ønsker å få positiv avkastning. Det er et solid argument for at man må kalkulere inn høyere pris for avkastningen fra aksjemarkedet, og at vi derfor vi se vedvarende høyere prissetting av positiv kontantstrøm, og høyere etterspørsel etter aksjer og høyrenteobligasjoner generelt. Videreføringen av dette resonnementet er at avkastningen i aksjemarkedet i det nye renteklimaet vil være lavere enn hva historiske data har vist. 

Myndighetene og sentralbankene pøser ut likviditet

Sentralbankene verden over har allerede iverksatt tilbakekjøpsprogrammer for verdipapirer og låneordninger som overstiger hva man klinte til med under finanskrisen for 11-12 år siden. Den amerikanske sentralbanken (FED) begynte også før påske å kjøpe kredittobligasjoner, noe som førte til kraftig kursoppgang for nettopp disse obligasjonene. Europas økonomiske stormakt Tyskland, og verdens økonomiske stormakt USA har annonsert hjelpepakker og stimulansetiltak som overstiger 10 ganger BNP. Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

200420_earth_900x300

Med andre ord snakker vi om voldsomme økonomiske størrelser som pøses ut i økonomien.

Økt mengde penger i omløp er normalt godt nytt for aksjer og realaktiva, og hjelpetiltakene og stimulansene fra myndigheter og sentralbanker har trolig også spilt en sentral rolle i å fyre opp aksjemarkedene.

Hva gjør Finansco nå, og hva bør du gjøre?

Finansco vil holde fast ved eksisterende strategi. På tross av argumentene fremført overfor, som tilsier at aksjemarkedet ikke nødvendigvis «tar feil» når det har steget de siste ukene, er vi på den forsiktige siden, og ønsker å ha «tørt krutt» å kjøpe for, dersom panikken atter returnerer. Vi står overfor et vell av negative nyheter, konkurser vil det bli mange av, og arbeidsledigheten vil bli og er allerede brutal. Vi er derfor komfortable med en nøytral aksjevekt, og vil ikke øke aksjeandelen før etter større kursfall.

Vi ser fortsatt klart best Risk/Reward i Finansco Høyrente, og på tross av siste ukers kraftige kursoppgang (husk at vi her snakker om en aktiva-klasse med forventet avkastning i området 4 % i året (eller risikofri rente + 2,5 %-poeng på stammespråket, med lavere svingninger og risiko enn aksjemarkedet)) er det en klar anbefaling fra Finansco å eksponere deler av kapitalen sin norske/nordiske kredittfond. Eller sagt enkelt; du bør fortsatt kjøpe Finansco Høyrente, du får trolig avkastning langt over snittet de kommende par årene, og risikoen er begrenset. Hvis/når det igjen blåser opp til storm i kapitalmarkedene er nedsiden i kredittobligasjonene vesentlig lavere enn hva de var i starten av mars. I aksjemarkedene er derimot nedsiden fortsatt betydelig, og vi vil etter alt å dømme også i den kommende tiden oppleve store kurssvingninger.

Med nøytralvekt i FDA blir aksjeandelen i de dynamiske porteføljene (investeringsrådgivning) lik forrige utsendelse:

  • FD30: 30 % aksjer/aksjefond 70 % renter/rentefond
  • FD60: 60 % aksjer/aksjefond 40 % renter/rentefond
  • FD80: 80 % aksjer/aksjefond 20 % renter/rentefond

Dette er resultatene for porteføljene som tilbys under diskresjonær forvaltning, samt vårt eget fond «FDA» så langt i 2020:

  • Finansco Høyrente: + 3,59 %
  • Finansco Dynamisk Aktivaalokkering (FDA): +2,52 %
  • Finansco Impact: 0,41 %
  • Finansco Global – 5,87 %
  • Finansco Dynamisk 100: -10,2 %
  • Finansco Norge – 22,5 %

Avslutningsvis

Bankene legger ned filialer, og ønsker å tvinge flest mulig kunder over på plattformer hvor man betjener seg selv, alternativt hvor man møter en (irriterende) robot i kontakten med banken. Også i «Private Banking» segmentet har de alt for mange kunder per rådgiver, i den grad kjøpsveiledere kan kalles rådgivere.

Finansco er et veldig klart og tydelig alternativ.

Jeg håper ingen av våre kunder har opplevd oss som fraværende nå som det virkelig gjelder. Vi forsøker å informere via disse utsendelsene hver mandag, og organisasjonen jobber på høygir for å gjøre tilpasningene som kreves av endrede markedsforhold.

At vi har økt aksjeandelen kraftig i de dynamiske porteføljene via FDA er det motsatte av «sitt stille i båten». At Finansco Høyrente ikke var med på nedturen var et resultat av metodisk forvaltning, utviklet for å foredle formuer.

At vi kjøpte oss inn når vi så den unike muligheten, var et resultat av erfaring og ærgjerrighet.

Finansco har tilgang til ca. 150.000 verdipapirfond, og vi har valgt å være rådgiver og ikke distributør – vi mottar ikke penger fra andre enn kunden direkte, og setter alle returprovisjoner uavkortet på kundens konto. Men vi kan også hjelpe med råd rundt generasjonsskifte, arv, testament, skatteoppsett, hva som skal i holdingselskapet og hva som skal privat, og hvordan du planlegger ulike livsfaser.

Det bør være like naturlig å ta «service på din økonomi» som å ta periodisk service på bilen, og det kan en Formuesforvalter fra Finansco hjelpe deg med.

200420_stones_900x200

Vi liker å bygge sten på sten i Finansco, det gjelder både i kundenes investeringsporteføljer og i vårt eget selskap. Resultatet for 2019 er nå klart, og vår jevne, fine og lønnsomme vekst fortsetter. (For å danne et riktig bilde for årene før 2018 må man søke opp «Finansco Rådgivning AS og se resultatene der», vi slo sammen 2 verdipapirforetak i 2018)

For 2020 er driftsresultatet til Finansco vesentlig forbedret fra samme periode i 2019, på tross av pandemi og børskrakk. Vi tar det som et signal om at det fortsatt vil være behov for personlig og skreddersydd formuesforvaltning, hvor det utarbeides en gjennomarbeidet formuesplan for hver kunde/familie. Vi tror også noe av grunnen er at vi har satset tungt på «Finansco Impact», som består av aksjeinvesteringer som bidrar til en bedre og mer bærekraftig klode, og som fortsatt er i starten av en megatrend.

Finansco sine porteføljer for «Impact», «Høyrente» og «Dynamisk Aktivaallokering» bør finne veien til flere norske hjem i løpet av året, og flere bør oppleve forskjellen på en kjøpsveileder som skal selge deg det banken har kampanje på, og en Formuesforvalter fra Finansco. Kanskje du har opplevd denne forskjellen kjenner noen som bør snakke med oss?

Vi avslutter også denne uken med å sitere Warren Buffet:

"Det som teller for flest mennesker når de investerer, er ikke hvor mye de vet, men heller hvor realistisk de klarer å definere det de ikke vet.”

Overlat Formuesforvaltningen til Finansco, og kom dere ut og nyt våren!

Kategorier: Marked og Finans


Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg