Mandagsbrevet: Korona - Er det nå man skal være grådig i aksjemarkedet?

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 16 mars, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 12: Oppdatering til Finansco sine kunder og andre interessenter

Finansco følger myndighetenes anbefalinger, og har innført hjemmekontor. Vi jobber i stor grad nettbasert, og alle har gode tilganger til nødvendige systemer. Derfor kan vi både utføre ordrer, følge opp e-poster og være tilgjengelige på telefonen hjemmefra.

200316_home-office_900x230

Mens «Coronakrisen» pågår kommer vi ukentlig til å sende ut e-poster lignende den du nå leser. Vi vil forklare hva vi tenker, hvordan vi handler i vårt dynamiske allokeringsmandat, og kommentere de viktigste hendelsene.

Forrige uke fortalte vi at vi lå meget godt plassert inn i aksjestupet. For å forstå bakgrunnen vil vi gjerne fortelle litt om Finansco i et historisk perspektiv:

Historien om Finansco sin aktive aktiva-allokering

Dynamisk allokering innebærer for oss å eie en høyere aksjeandel enn normalen ved utsikter til høy avkastning i aksjemarkedet, og en lavere aksjeandel når utsiktene til avkastning er lavere. Dette vurderer vi først og fremst ut fra prisingen på børsene. Opphavet til dette var at Finansco ved oppstart i 2008 oppfattet børsene som dyre. For å organisere denne typen handel og strategi effektivt startet vi da det vi kalte «Finansco Aktiv Fondsportefølje», og hvor vi kunne ta kollektive grep ved å selge eller kjøpe oss opp eller ned i aksjefond (og vice versa i rentefond) for alle kundene som fulgte strategien samtidig. Det ble en braksuksess, siden vi hadde en stor renteandel inn i det som ble finanskrisen. Vi forutså på ingen måte finanskrisen, men vår vurdering var som følger:

I 2008 var pris/bok forholdet på OSEBX (Hovedindeksen på Oslo Børs) kommet over 2. Det betyr at selskapene i kapitalvektet gjennomsnitt ble priset til over 2 ganger sin bokførte egenkapital.

200316_crisis2008_900x450

Da vektet vi oss kraftig ut av aksjemarkedet, og kjøpte en stor andel rentefond. Når panikken var total under finanskrisen kom prisingen på OSEBX helt ned til under 0,8 ganger bokført egenkapital. Altså P/B 0,8. Dette anså vi som en av de beste kjøpsmulighetene vi hadde sett, og satte alle pengene i aksjefond i løpet av 2009.

Det ble en stor suksess for Finansco sine kunder, og oss som selskap. Når man har mye å kjøpe for når markedene er billige får man ekstra stor glede av den påfølgende oppturen.

New call-to-action

Dette dannet grunnlaget for å etablere forvaltningsstrategien som et eget verdipapirfond, og vi etablerte kombinasjonsfondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering «FDA»

Dynamisk allokering i Finansco anno 2020:

I dagens Finansco brukes FDA nettopp for å ta seg av den delen av porteføljen som skal drive med dynamisk allokering. Kundene kombinerer FDA med rentefond og aksjefond for å styre den totale risikoen til å treffe den enkelte kundes preferanse. FDA har som nøytralt utgangspunkt å ha 60 % i aksjemarkedet og 40 % i rentemarkedet. Dette er ikke tilfeldig, og er tilnærmet tilsvarende allokering som våre felles midler har via Statens Pensjonsfond Utland, eller «Oljefondet».

De aktuelle porteføljene som inneholder FDA er:

  • Finansco Dynamisk 30 («FD30»)
  • Finansco Dynamisk 60 («FD60»)
  • Finansco Dynamisk 80 («FD80»)

Tallet etter porteføljenavnet angir hvor stor aksjeandel den totale porteføljen har.

Høsten 2019 var P/B på OSEBX kommet opp mot 2 igjen. Det er høy prising. I tillegg var det andre indikatorer som inverterte rentekurver som tilsa at 10-11 års oppgang kunne gå mot en slutt og en mulig resesjon kunne inntreffe innen rimelig tid. Vi bruker her OSEBX som eksempel, men vi ser også på andre børser, og FDA er et globalt mandat. Uansett er logikken; når prisingen på OSEBX er alarmerende høy er den ofte det samme på øvrige børser. Når prisingen på OSEBX er så lav at man bør gå «all in» er det også gjerne samme på øvrige børser.

Med bakgrunn blant annet i høyt prisede børser tok vi grep i FDA høsten i fjor. Vi kjøpte rentefond for 80 % av pengene, og lot bare 20 % stå i aksjemarkedet.   

Dermed ble vektingen i porteføljene:

  • FD30: 14 % aksjer/aksjefond 86 % renter/rentefond
  • FD60: 44 % aksjer/aksjefond 56 % renter/rentefond
  • FD80: 71 % aksjer/aksjefond 29 % renter/rentefond

Så hva bruker man da et allokeringsmandat som FDA til når man ligger med en saftig overvekt i relativt sikre rentepapirer, og børsene stuper?

200316_graph-down_900x213

I løpet av forrige uke økte vi aksjeandelen fra 20 % til 40 %, og tilsvarende ble renteandelen da senket fra 80 % til 60 %.

Dermed blir ny vekting i porteføljene:

  • FD30: 18 % aksjer/aksjefond 82 % renter/rentefond
  • FD60: 52 % aksjer/aksjefond 48 % renter/rentefond
  • FD80: 76 % aksjer/aksjefond 24 % renter/rentefond

Hvorfor kjøpe når aksjene kan falle mer?

De som klikket på hyperlinken til artikkelen fra 2009 har forstått svaret. Aksjemarkedet er en ledende indikator for utviklingen i krisen og realøkonomien. Aksjemarkedet er «først».

Det betyr at dersom man skal kjøpe andeler på bunn kan man i hvert fall ikke vente til «det verste er over». All historikk viser stort sett at den aller beste avkastningen i aksjemarkedet går når utsiktene går fra å være helt grusomme til å være litt mindre grusomme.

P/B på OSEBX var i slutten av forrige uke på 1,2. Når man kjøper brede aksjeporteføljer på en sånn prisingsmultippel har man normalt hatt avkastning godt over normalen 3 år senere.

For de som har taktikken «vente og se», kan problemet fort bli at de ikke rekker å reagere før hele kjøpsmuligheten er borte, fordi en kraftig rekyl opp har tatt den bort. Og i de kommende ukene kommer vi til å se dager med svært kraftig oppgang, og svært kraftig nedgang på børsene.

200316_depressed-woman_900x600

Finansco sin strategi er å gradvis øke aksjeandelen, og jo mer børsene faller og selskapene blir billige, jo mer kommer vi til å øke aksjeandelen. Kommer vi ned på tilsvarende prising som under finanskrisen, kommer vi atter en gang til å ha 100 % aksjer i FDA. Hvis P/B kommer under 0,8 på Oslo Børs bør man enten kjøpe aksjer for det man har tilgjengelig, eller hermetikk og spade. For ser man noen år frem i tid da har man enten fått en meget kraftig oppgang i aksjemarkedet, eller verden har gått mer eller mindre under (og går verden under kan det være fint å ha sin egen hule og hermetikk). Det mente vi i 2009, og det kommer vi til å mene i 2020 og 2021.

Hva med andre Finansco-porteføljer og strategier?

Finansco Høyrente:

Finansco høyrente bruker momentumstrategi til å avgjøre om man skal ta høy risiko (high yield fond) eller lav risiko (korte renter/bedre kredittkvalitet). Vi lå med høy risiko på vei inn i fallet, men vekslet over til vesentlig mer sikre papirer ved månedsskiftet. Finansco Høyrente viser et verdifall på 2,39 % hittil i år.

Les mer om Finansco Høyrente

Finansco Dynamisk 100 («FD100»):

FD100 har mandat til å gå ut av aksjemarkedet med 20 % av midlene (strategien er tilpasset reglene for Aksjesparekonto («ASK»)). Vi gikk 20 % i cash den 4. mars. FD100 viser et verdifall på 14,29 % hittil i år.

Finansco Norge:

Finansco Norge er også basert på momentumstrategi, og veksler mellom ulike norske aksjefond. På vei inn i krisen hadde vi aggressive aksjefond (Holberg Norge, Storebrand Vekst, DNB SMB). Disse er nå erstattet med fond med mer defensive karakteristika (Storebrand Fossilfri Norge, Alfred Berg Gambak, Landkreditt Utbytte). Per 15.03. er Finansco Norge ned 22,51 % hittil i år. OSEBX er ned 27,52 %.

Finansco Impact: 

Finansco Impact investerer løsningsselskaper via aksjefond. Løsningsselskaper er selskaper som har målbare resultater mot FNs 17 bærekraftsmål. Det ligger da i porteføljens natur at eksponeringen mot oljeselskaper, oljeservice, flyselskaper og øvrige selskaper som har en virksomhet som er ødeleggende for klima og miljø, ikke inngår. Det er disse selskapene/bransjene som opplever størst nedgang på børsene. Derfor klarer Finansco Impact seg relativt sett bra så langt i denne krisen. Finansco Impact viser et verdifall på 10,74 % hittil i år.

Les mer om Finansco Impact

Vi har da gjennomgått de porteføljene de aller fleste kundene våre er investert i. Finansco Norge opplever det største verdifallet, og har også det største oppsidepotensialet når det snur, etter vår vurdering. De globale porteføljene får «hjelp» av at NOK har svekket seg kraftig. Det bidrar til å dempe fallet.

Oppsummert er det da tatt vesentlige grep i de porteføljene her beskrevet, uten at dere som kunder må ta stilling til om dere skal kjøpe eller selge. Det er Kjetil Gregersen og Emil Bull som fatter forvaltningsbeslutninger og styrer porteføljene hos Finansco, og hver enkelt portefølje er utarbeidet ut fra faglige kriterier, og en forvaltningsstrategi som også har vært konsistent siden 2008.

Tanken vår er at hvis du er kunde hos Finansco skal vi følge opp for deg, så du kan bruke tiden på andre ting. Det gjelder også i kriser.

Hva er «worst case» og hvilke lyspunkter ser vi?

Det verst tenkelige scenarioet er nå at vi får en voldsom spredning av viruset blant 375 millioner amerikanere, et helsevesen som ikke klarer å takle det, og massedød blant eldre og syke mennesker. Amerikansk konsum er selve navet i verdensøkonomien, og dersom det skulle svikte helt er vi ille ute. Hvis det sammenfatter med politikere som ikke tar helt nødvendige grep, og utviser handlekraft og ledelse, kan verdensøkonomien sendes inn i en depresjon vi ikke har sett siden 1929.

200316_karantene_900x400

Samtidig har vi allerede sett tiltakspakker av relativt voldsom karakter, og rentene kommer til å bli satt til 0, og kanskje enda lavere i store deler av den industrialiserte verden. Kina er så vidt vi kan registrere i ferd med å få god kontroll på virusutbruddet, og også Singapore har klart seg veldig bra. I Skandinavia har etter vår vurdering den danske statsministeren Mette Fredriksen gått foran med handlekraft og tydelig politisk ledelse. De har også lansert en tiltakspakke i størrelsesorden DKK 300 mrd. Noe sånt kan vi ikke huske siden Marshall-hjelpen etter 2. verdenskrig. USA, UK og Sverige utmerker seg ved å gjøre langt mindre inngrep i befolkningens hverdagsliv, i hvert fall foreløpig, enn Norge, Danmark og øvrige land som er rammet. Her hjemme virker regjeringen å mer eller mindre kopiere de danske tiltakene 1-2 døgn etter danskene. Verdens politiske ledere og sentralbanker virker temmelig samstemte om en «whatever it takes» strategi hva angår økonomiske krisepakker og rentekutt. De helsepolitiske strategiene virker derimot å divergere. Dersom viruset er mindre ødeleggende enn det er grunn til å frykte vil Boris Johnson, Donald Trump og Stefan Löfven fremstå som vinnere. I motsatt fall…

Hva skjer etter krisen?

Uansett hvor alvorlig krisen og børsfallet blir, vil vi i etterkant av krisen oppleve at verden går videre, børsene kommer tilbake og økonomien gjeninnhentes. Renter på 0 og store tiltakspakker kan da bli ekstra flybensin for økonomien og børsene.200316_mother-and-child_900x230

Vi har fortsatt betydelig mengder kundekapital vi ønsker å investere over i det som nå er i ferd med å bli meget billige aksjemarkeder. Forrige uke siterte jeg Warren Buffet, som anses som kanskje verdens mest suksessfulle investor. «Det er når tidevannet forsvinner man ser hvem som står nakne tilbake». Altså avslører fallende markeder de som har tatt på for mye risiko, og siden våre porteføljer hadde og har ganske klar undervekt mot det som falt mest føler vi oss «godt påkledd».  Men et annet kjent sitat fra Warren Buffet er at man «bør være grådig når alle andre er redde, og redde når alle andre er grådige».

 I fjor høst ble vi «redde» av prisingen og dermed «grådigheten». Nå er det mange som er redde, og vi begynner å bli grådige.

Det minner mye om det Finansco gjorde under oppstarten i 2008-2009.

Ny oppdatering følger neste uke. Frem til da oppfordrer Finansco alle kunder til å lytte til myndighetenes råd og pålegg, ta vare på hverandre og unngå unødig kontakt med andre mennesker. Vi må stå sammen om å begrense spredningen av viruset. Men vi kan ta vare på de rundt oss likevel.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg