Mandagsbrevet: Samfunnet gjenåpner gradvis opp

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 11 mai, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 20: Samfunnet gjenåpner. Ekstrem arbeidesledighet, men fortsatt sterke børser.

Samfunnet åpner nå gradvis opp, og selv om vi er langt unna hverdagen slik den var før pandemien brøt ut, tar vi livene våre tilbake i store deler av Europa. Også i USA tar man sjansen på å gjenåpne deler av samfunnet, selv om smitte- og dødstallene fortsatt stiger raskt.

200511_happy-couple_900x250

Mandagsbrevet

Dette er 8. uken vi sender ut «mandagsmail», for å gi ekstra tett informasjon i krisetider. De syv foregående ukenes utsendelser kan du lese her:

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

Finansco er også på vei tilbake til en form for normaldrift, og flere oss er tilbake på kontoret. Vi kan nå avholde også fysiske møter på Skøyen, men vil følge interne smitteverntiltak og anvisninger fra myndighetene. Livet under pandemien har også tvunget de av oss som har levd noen år til å bli mer digitale, og «Teams» og «Zoom» som vi for kort tid siden knappest hadde hørt om, har blitt en del av hverdagen. Det er bra. Digitalisering, videomøter og mer effektive måter å holde kontakt på, ville trolig tvunget seg frem uansett, men kan også være et bidrag til å redusere karbonutslipp. I så måte kan pandemien i etterkant vise seg å i seg selv representere et paradigmeskifte.

Dette blir også foreløpig siste mandag vi sender fast mandagsmail. Hensikten har vært å kommunisere ekstra tett med våre kunder i krisetiden, og det håper vi har vært nyttig. Det er under børskrakk og kriser at formuer skapes og tapes, og man bør kunne forvente ekstra tett oppfølging fra dem man har overlatt forvaltningen av formuen til når det virkelig gjelder. For mindre selskaper som Finansco tror vi også det er viktig at de som har opplevd kriser tidligere ikler seg en mer fremtredende rolle når det blåser opp. Med unntak av Finansco Norge viser alle porteføljene våre nå enten relativt moderate kursfall eller positiv avkastning. Både i vårt eget fond for dynamisk allokering FDA, vårt rentemandat Finansco Høyrente og i vårt største satsningsområde Finansco Impact, har vi grønne tall for året. De av dere som betjenes av undertegnede, kan selvfølgelig alltid ta kontakt med meg for en gjennomgang av sin personlige porteføljesammensetning, og alle formuesforvalterne i Finansco er fullt operative og i full jobb. Vi gleder oss også til å treffe nye og gamle kunder hos på Skøyen i tiden som kommer!

Helt forferdelige arbeidsledighetstall

Forrige uke endte svakt negativt for aksjeporteføljene, mens Finansco Høyrente fortsatte oppgangen. Fredag kom det tall man knappest har sett maken til i USA. Over 20 millioner amerikanere har mistet jobben i løpet av siste måneden, og det betyr at nesten all jobbskapningen som har pågått siden finanskrisen nå er reversert.  Over 33 millioner amerikanere har søkt om dagpenger siden midten av mars. Det utgjør en femtedel av hele USAs arbeidskraft. Og fredag kom altså offisielle tall som viser at arbeidsledigheten steg til 14,7% i april, og det knuste den gamle rekorden på 10,8% som ble satt i november 1982. I tillegg advarte den amerikanske finansministeren Steven Munchin om at tallene sannsynligvis vil bli enda verre i tiden som kommer.

200511_unemployment_900x250

I Norge viser ukentlige offisielle tallene fra NAV også nær høyeste arbeidsledighet siden 2. verdenskrig, det er 408.400 personer som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, som utgjør 14% av arbeidsstyrken. Imidlertid var det 12.600 færre arbeidssøkere hos NAV tirsdag forrige uke enn uken før.

Aksjemarkedet holder likevel koken

Uken vi har lagt bak oss endte med nedgang på 0,71% for Oslo Børs, og internasjonale børser viste også i all hovedsak relativt flat utvikling. Uken startet dårlig, men fredag trosset børsene de svake arbeidstallene, og dro til med kraftig børsoppgang. Vår hjemlige valuta styrket seg med 1,12% mot USD og 1,79% mot EUR, som bidrar negativt for Finansco Impact, og andre internasjonale investeringer uten valutasikring mot NOK.

Vi har de siste ukene gjentatt at vi tror børsoppgangen er skjør, og at det er sannsynlig med tilbakeslag i tiden som kommer. Også andre dyktige strateger har samme syn som oss, og vi opprettholder vårt vurdering om at selv om børsrekylen har vært veldig kraftig, er det ingen grunn til å bli euforisk og gå «all inn» i aksjemarkedene nå. Vi anser fortsatt Finansco Høyrente for å være det kanskje aller beste alternativet for god risikojustert avkastning på kort sikt.  De som solgte seg ut av aksjer og aksjefond i krisen, og uten å ha en klar plan om når og hvordan de skulle komme inn igjen har nå et problem.

Vi skrev «Finansco vet selvsagt ikke hvor bunnen er, verken for NOK, kredittmarkedene eller aksjemarkedene. Når vi likevel nå bruker anledningen til å vekte oss opp i aksjer, og ikke minst kommer til å gjøre større kjøp både denne uken og de kommende ukene, er det fordi vi har statistikken med oss. Og skal man få gunstige kurser må man kjøpe flere ganger, og gjerne over noe tid, for aksjemarkedet er det første som snur, og når det snur opp kommer den første og kraftigste oppgangen så fort at man ikke rekker å reagere, hvis strategien er «jeg skal bare vente til dette har roet seg.»» i mandagsbrevet: På vei inn inn i en ny volatil uke når det stormet som verst i midten av mars.

Nå vil vi påstå at vi er der at den første og kraftigste oppgangen er bak oss, og vi vet at mange ikke rakk å reagere. De som har solgt på lavere nivåer og nå kjøper risikerer å løpe inn i en ny runde med børsfall den kommende tiden.

Finansco sine tjenester og porteføljer

Siden dette blir siste foreløpige mandagsmail i denne krisen, tar jeg en gjennomgang av Finansco sine viktigste porteføljer, altså der hvor vi har mest kundekapital.

Finansco tilbyr to hovedtyper konsesjonsbelagte tjenester (i tillegg til regnskapsførsel i Finansco Forretningsførsel AS). Dette skiller også porteføljene våre. Under investeringsrådgivning tilbyr vi de dynamiske porteføljene FD30, FD60 og FD80. Tallene i porteføljenavnene angir aksjeandelen ved nøytrale markedsforhold, og er dermed også et uttrykk for ulike risiko- og avkastningsforventinger.

Under porteføljeforvaltning (tidligere kalt "aktiv forvaltning", men nå endret i forskrift), tilbyr vi Finansco Norge, Finansco Impact, Finansco Høyrente, Finansco Global, FD100 og nylig lansert; Finansco Rente.

Hovedforskjellen på de 2 tjenestene, er at under investeringsrådgivning er det kunden som fatter den endelige investeringsbeslutningen om porteføljeendringer, og Finansco kan ikke utføre endringer i sammensetningen uten eksplisitt ordre fra kunden. Under porteføljeforvaltning, fatter derimot Finansco investeringsbeslutninger og foretar endringer i fondssammensetningen i strategiene på vegne av kundene, basert på porteføljeforvaltningsavtalen.

Etter at vi gikk over fra gammel plattform og til Finansco Online, har vi fått et dramatisk forbedret fondsutvalg (vi har tilgang til ca. 150.000 verdipapirfond), og vi handler også i større grad i institusjonelle fondsklasser og til bedre priser. Dette har dannet grunnlaget for introduksjonen av tjenesten porteføljeforvaltning, og vi ser for oss å konvertere store deler av porteføljene som har vært under investeringsrådgivning til porteføljeforvaltning i tiden som kommer. Dette gir oss mulighet til å utføre fondsendringer mer effektivt, og strategiene vi har lansert under porteføljeforvaltning har gjennomgående levert gode resultater.

I tillegg til investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning har Finansco fortsatt 1 fond vi forvalter selv, og som ivaretar den delen av porteføljene som er avsatt til dynamisk allokering – altså å vekte aksjeandelen/renteandelen opp og ned.

Her følger en rask oversikt over strategien og resultatene i de viktigste porteføljene/strategiene:

Finansco Norge

Finansco Norge er vår strategi for eksponering mot Oslo Børs, og bruker «momentum» som strategi. Daglig ser vi at enkelte investeringer kan ha en sterkere utvikling i en periode enn det brede aksjemarkedet. Vi sier da at denne investeringen har en sterkere trend enn markedet generelt. Hvis man kan identifisere og utnytte denne trenden vil dette kunne gi meravkastning. Et annet uttrykk for denne trendeffekten er «momentum».

Momentumeffekten har blitt studert, kartlagt og bekreftet i en rekke internasjonale akademiske studier. Disse studiene viser at momentum finnes over tid i alle de finansielle markedene som har blitt studert. Ved å benytte seg av strategier som utnytter denne effekten, kan man potensielt øke avkastningen og delvis redusere risikoen for investor.

Finansco Norge viser verdifall på 20,13% hittil i år, noe som er noe svakere enn hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX er ned 17,37%). Imidlertid har Finansco Norge vist betydelig meravkastning mot OSEBX siden oppstart av porteføljen 8. februar 2016. Ved utgangen av april hadde Oslo Børs steget 54,9% i denne perioden, mens Finansco Norge var opp 73,7%.

Finansco Impact

Finansco Impact har fått stor oppmerksomhet både i media og av Finansco sine kunder. Det er også den porteføljen/strategien som har mest kapital, og vi har satset tungt på «Impact Investing». Finansco var tidlig ute med å identifisere at bærekraft og FNs bærekraftsmål kom til å bli sentrale også for finansielle investeringer, og vi trodde, og tror, at vi står i startfasen av en megatrend. Finansco Impact består av en bredt sammensatt portefølje av norske og internasjonale fond som følger FNs prinsipper for bærekraftige investeringer, og som også faller innenfor området for Impact investeringer. Impact investeringer er investeringer i selskaper, organisasjoner og fond med en målsetting om å oppnå målbare, positive sosiale eller miljømessige effekter («impact») sammen med finansiell avkastning.

200511_seed-growth_900x250

Investeringene blir som regel tematiske, innenfor områder som energi effektivisering, fornybar energi, vann, bærekraftig landbruk og skogbruk, grønne bygninger og innen områder som bolig, utdanning, helse og finans, med formål å bedre sosiale forhold. De miljømessige og sosiale effekter (impact) av investeringen måles. Impact investeringer innebærer også at investor/forvalter aktivt engasjerer seg i å påvirke selskapene/virksomhetenes aktiviteter til det bedre på de miljømessige og sosiale områder.  Utover de miljømessige og sosiale mål for Impact-investeringene, er målsettingen også å oppnå en markedsmessig konkurransedyktig avkastning.

Vi har til gode å se noen konkurrenter som har anlagt eller tilbyr en så bred og veldiversifisert portefølje av aksjer/selskaper som har målbare resultater mot FNs bærekraftsmål. Finansco Impact er via de underliggende aksjefondene investert i ca. 360 unike selskaper.

Finansco Impact har gitt 3,04% avkastning hittil i 2020, og siden oppstart 31. januar 2019 er avkastningen 27,3% ved utgangen av april 2020.

Finansco Global

Formålet med Finansco Global er å levere en norsk og global aksjemarkedseksponering til lavest mulig pris. Billigst tilgjengelige indeksfond vil til enhver tid bli benyttet og der hvor det er mulig vil det søkes å senke kostnadene ytterligere gjennom Finanscos innkjøpskraft.

Det gjøres også regionale vurderinger, og nylig brukte vi mandatet til å endre til valutasikret andelsklasse. Det betyr at for tiden er ca. 1/3 indeksfond mot Oslo Børs, 1/3 er valutasikret indeksfond mot utviklede markeder, og 1/3 er indeksfond mot utviklingsmarkeder. De eksterne kostnadene for forvaltning er helt nede i 0,14% for porteføljen. Selv om navnet er «global» har porteføljen ikke til hensikt å replikere global indeks, noe som blant annet understrekes ved at 1/3 av porteføljen for tiden er investert mot Oslo Børs.

Finansco Global har gitt -3,51% avkastning hittil i år. Siden oppstart 28. februar 2019 og til utgangen av april 2020 er avkastningen 11,1%.

Finansco Høyrente  

Finansco Høyrente benytter samme grunnleggende strategi som Finansco Norge, og forsøker å utnytte momentumeffekten. Studier gjort på momentumeffekten i det nordiske høyrentemarkedet har vært begrenset, men Finansco har gjort et betydelig analysearbeid. Konklusjonen er tilsvarende den man finner for andre markeder, at momentumstrategier gir investoren meravkastning over tid. Finansco har derfor etablert en modell for å fange opp de fondene som møter kravene til momentumstrategien, og implementeringen av disse i en portefølje for kundene. Porteføljen har fått navnet Finansco Høyrente og er eksklusiv for Finansco sine kunder.

For å kunne utnytte momentumeffekten i nordiske høyrentefond kreves det aktivitet og dynamikk i porteføljen. Hele porteføljens fondsunivers vurderes månedlig basert på modellens parametre, og fond byttes inn/ut basert på denne vurderingen. Derfor er det viktig at alle fond som vurderes har daglig likviditet og at dette gjøres av en profesjonell motpart.

Det kan være betydelig risiko ved å være investert i høyrentefond, da de i negative markeder kan oppleve betydelig verdifall. Strategiens risikostyringselement søker å mitigere dette, ved å være investert i flere fond og ved å søke å trekke seg ut av høyrentemarkedet når dette er inne i en periode med negativ avkastning. Porteføljen vi da være investert i lavrisiko pengemarkedsfond til modellen igjen gir kjøpssignal, eller til vi vurderer kursene som ekstra attraktive i høyrentefond. Dette lykkes vi svært godt med i år, siden vi solgte ut høyrentefondene i starten av mars, og kjøpte tilbake eksponeringen på gunstige tidspunkter noen uker senere.

Finansco Høyrente har gitt 4,43%% avkastning hittil i år. Siden oppstart 31. august 2019 er avkastningen 4.80%.

Finansco Rente NOK

Vi har nylig lansert en renteportefølje som supplement til Finansco Høyrente. Dette er en bredere anlagt renteportefølje, med lavere risiko- og avkastningsforventing enn Finansco Høyrente.

Finansco Rente NOK er en systematisk strategi som Finansco AS har utviklet basert på vår erfaring fra øvrige modellporteføljer, og vårt omfattende analysearbeid på systematiske strategier over de senere år.  Med utgangspunkt i et bredt fondsunivers benytter vi oss av momentum-prinsippet for å sette sammen og forvalte en portefølje av fond som investerer i forskjellige rente- og kredittmarkeder. Finansco Rente NOK er en portefølje som er eksklusiv for Finansco sine kunder.

Denne porteføljen skal til enhver tid inneholde minst 8 forskjellige fond som alle investerer i rentebærende papirer. I hovedsak vil porteføljen bestå av fond som investerer i det norske eller det nordiske rente og kredittmarkedet. Det kan også gjøres investeringer i fond som plasserer i rentebærende papirer utenfor Norge/Norden.  For de enkelte fonds plasseringer i rentebærende papirer som ikke er denominert i NOK, er hovedregelen at slike investeringer skal de respektive fondene valutasikres til NOK.  Noen ganger kan det forekomme at porteføljen inneholder fond hvor det vesentligste, men ikke 100% av porteføljen er valutasikret til NOK.

200511_nok_900x300

For å kunne utnytte momentumeffekten i fondsuniverset beskrevet over, kreves det aktivitet og dynamikk i porteføljen. Hele fondsuniverset vurderes månedlig basert på modellens parametere, og fond byttes inn/ut basert på denne vurderingen. Derfor er det viktig at alle fond som vurderes har daglig likviditet, og at dette gjøres av en profesjonell motpart.

Finansco Rente har gitt 0,94% avkastning hittil i år.

Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA)

Vi har beskrevet bakgrunnen for, og handelsstrategien til FDA så vidt inngående tidligere at vi ikke gjør det igjen. Forrige uke gjorde vi ingen endringer i sammensetningen, og vi opprettholdt 62% aksjer og 38% renter.

Med tilnærmet nøytralvekt i FDA blir aksjeandelen i de dynamiske porteføljene (investeringsrådgivning) ganske lik forrige utsendelse:

  • FD30: 31% aksjer/aksjefond 69% renter/rentefond
  • FD60: 61% aksjer/aksjefond 39% renter/rentefond
  • FD80: 81% aksjer/aksjefond 19% renter/rentefond

Dette er resultatene for porteføljene som tilbys under diskresjonær forvaltning, samt vårt eget fond «FDA» så langt i 2020:

  • Finansco Høyrente: 4,43%
  • Finansco Dynamisk Aktivaalokkering (FDA): +3,4%
  • Finansco Impact: + 3,04%
  • Finansco Rente: 0,94%
  • Finansco Global: – 3,51%
  • Finansco Dynamisk 100: -5,83%
  • Finansco Norge: – 20,13%

Avslutningsvis

Rekylen på både Oslo Børs, verdens børser og i kredittmarkedene har vært sterkere enn mange hadde trodd. For de av oss som studerer historiske tall og grafer fra tidligere krakk og kriser, er imidlertid ikke overraskelsen fullt så stor. For oss virker det som om børsene avkobler seg i overkant mye fra de økonomiske konsekvensene av pandemien. Det kan se ut til at de negative helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av tiltakene for å bekjempe pandemien vil bli sterkere og større enn de medisinske konsekvensene av virusutbruddet i seg selv. De statsfinansielle utfordringene kommer til å bli betydelige, og håndteringen av høy arbeidsledighet, konkurser og sosiale utfordringer vil kreve mye av både næringsliv, politiske ledere og samfunnet for øvrig.

Norges bank satt styringsrenten til 0 forrige uke, noe som både er et utrykk for hvor store de realøkonomiske konsekvensene er også for vår hjemlige økonomi, men som også bringer med seg en ny utfordring for bedrifter og privatpersoner. Det er nå ingen tvil om at vi vil tape kjøpekraft på å plassere midlene i banken de kommende årene. Finansco vil derfor fortsette å sette sammen porteføljer som beskytter kjøpekraften, og gir positiv avkastning over tid, også i årene som kommer. Målbasert formuesforvaltning blir viktigere enn noensinne, og vi tør å spå at faglig funderte og veldiversifiserte porteføljer bestående av aksjer og høyrenteobligasjoner vil stå seg som gode investeringsalternativer også de kommende tiårene.

Vi avslutter den siste mandagsmailen for denne gang med det samme som vi avsluttet det første:

Over tid skapes det verdier i privat næringsliv, og denne verdiskapningen tar vi del i når vi eier aksjefond.

Prisen vi betaler er dels store svingninger underveis.

Verden går ikke under denne gangen heller.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg