Mandagsbrevet: På vei inn i en ny volatil uke!

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 23 mars, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 13: Oppdatering til Finansco sine kunder og andre interessenter – Finansco anbefaler endringer i porteføljene

Etter voldsomme svingninger i verdens kapitalmarkeder forrige uke er det bare å feste setebeltene for en ny volatil uke. Her kommer en oppdatering på våre porteføljer, vår allokering og hva du kan forvente av oss i uken som kommer.

Denne utsendelsen vil ikke bli like omfattende som de foregående ukene, fordi vi har forklart bakgrunnen for og historien om vår dynamiske allokering de to foregående ukene. For de som trenger en oppfriskning finner man:

Før vi går løs på vår dynamiske allokering har vi 2 viktige hendelser fra forrige uke. Både valutamarkedet representert ved vår egen valuta NOK, og kreditt/obligasjonsmarkedet har mer eller mindre implodert. Hva betyr det, og hva er effekten for dere som er kunder?

Valutamarkedet imploderer, bunnen ut av NOK

Vår hjemlige valuta falt dramatisk forrige uke, fallet var så dramatisk at Norges Bank kom på banen og varslet at de vurderte å intervenere, eller gripe inn på godt norsk, i markedet for å understøtte verdien. Det har de ikke gjort siden 90-tallet. Før Norges Bank sine uttalelser kostet en EUR en periode godt over 13 kroner og en USD kostet godt over 12.  Det er historisk. Det er ikke et ukjent fenomen at NOK faller når det blir «risk off» i kapitalmarkedene, men denne gangen kombineres virusutbruddet med en dramatisk priskrig mellom Russland og Saudi Arabia i oljemarkedet, og denne kombinasjonen har vist seg som en dødelig cocktail for norske kroner. Hva betyr det for porteføljene våre?

200323 - image 1

For investeringer foretatt i fremmed valuta gir dette en betydelig «airbag» mot kursfallet man opplever i de underliggende investeringene i sin lokale valuta – målt i norske kroner. Det er blant annet derfor vi ser at porteføljen vår «Finansco Impact» bare viser et verdifall på 2,8 % målt i NOK hittil i år, i denne porteføljen er alle de underliggende investeringene i fremmed valuta, og i all hovedsak i USD. Det kan legges til at porteføljen også er tilnærmet fullstendig ute av flyselskaper, olje og oljeservice, og at det derfor er flere årsaker til den relativt sett veldig hyggelige utviklingen. Det finnes imidlertid flere fond som tilbyr valutasikrede andelsklasser, både blant aksje- og obligasjonsfond.

For å illustrere poenget kan vi se på et aksjefond som har både valutasikret andelsklasse, og en andelsklasse hvor man ikke sikrer valuta:

Innholdet i de 2 fondene, aksjeinvesteringene er det samme.

Finansco tar som følge av denne utviklingen grep vi tror kan vise seg lønnsomme. Mer om det senere i bloggen. De som har investert i de dynamiske porteføljene «FD60» og «FD80» bør særlig merke seg avsnittet om fondsendringer i disse porteføljene. Vi har sendt ut investeringsforslag med endringer i de nevnte porteføljene som alle kunder må/bør gå inn og signere/godkjenne.

High-yield fondene imploderer – fond blir stengt for uttak

I løpet av de siste dagene har også likviditeten i høyrentemarkedet, markedet for selskapsobligasjoner som betaler relativt høy rente tørket helt ut, og kursene har falt kraftig. Obligasjoner er gjeldspapirer utstedt av stater eller selskaper, og dermed verdipapirer som er rentebetalende. «High Yield» eller høyrenteobligasjoner er utstedt av bedrifter eller stater med lavere kredittkvalitet, og de må dermed betale høyere rente for å få låne penger i markedet. Når obligasjonene/gjeldspapirene er ustedt kan man kjøpe og selge dem i 2. håndsmarkedet, og høyrentefond er kollektive investeringsobjekter som holder en portefølje av obligasjoner på vegne av andelseierne. Flere av de største og mest betydningsfulle kredittfondene falt nærmest ukontrollert forrige uke. DNB High Yield falt 11,39 % og viser verdifall på 19,38 % i hittil i år og Holberg Kreditt falt 14,02 % og er ned 22,18 % så langt i 2020. For andelseierne i «Forte Kreditt» er situasjonen enda mer dramatisk. Kapitalforvalter Forte måtte forrige uke gå til Finanstilsynet for å søke om å stenge fondet, fordi de ikke hadde likviditet nok til å håndtere innløsninger. Dette stammer trolig av at de rett og slett ikke får solgt sine underliggende obligasjoner i markedet vi nå opplever. En rask kikk på porteføljen viser at største enkeltinvestering var gjelden til Borr Drilling, og at de har investert i flere unoterte selskaper sin gjeld.

200323 - image

Finansco har ingen eksponering mot Forte Kreditt i sine kundeporteføljer, mens Holberg Kreditt inngår i «FD30» med 10 % vekt, og «FD60» med 6 % vekt.

Finansco høyrente unngikk det store fallet

En del av Finansco sine aktivt forvaltede porteføljer forsøker å generere «alpha» eller, forvalterskapt meravkastning, ved å utnytte «momentum» i ulike markeder. Finansco Høyrente vil derfor være vekselsvis investert i fond med relativt høy forventet risiko og avkastning (som DNB High Yield og Holberg Kreditt), men veksle over i mer defensive rentefond når markedene snur, og kurspilene peker nedover. Momentum-modellen vår fungerte tilnærmet perfekt når den tok ut Fondsfinans Kreditt, Holberg Kreditt og Alfred Berg Income helt i starten av mars, og erstattet disse med langt mer defensive og forsiktige Landkreditt Høyrente, Storebrand Høyrente og KLP FRN. Resultatet av dette er at Finansco Høyrente viser et verdifall på 3,82 % hittil i 2020, noe som ville vært betydelig verre om vi hadde kjørt «sitt stille i båten» varianten. Imidlertid fører kursfall i obligasjoner til at direkteavkastningen/renteavkastningen skyter i været. Direkteavkastningen i Holberg Kreditt er eksempelvis nå kommet opp i ca. 15-16%, som følge av at de underliggende obligasjonskursene har falt i kurs.

Et mål for en obligasjons risiko er rentefølsomhet. Rentefølsomhet sier noe om hvor mye verdien av en obligasjon endre seg hvis renten eller risikopremien på en obligasjon endrer seg.  Som et forenklet eksempel på dette kan vi tenke oss selskap A som dag 1, tar opp et obligasjonslån til kurs 100 hvor løpetiden er 5 år og obligasjonen har en kupongrente på 5%. Vi jukser litt og sier at rentefølsomheten da også er 5 (ganske nøyaktig). Dag 2, etter at lånet er lagt ut, så øker risikopremien i hele markedet med 1%. Investor vil da kun kjøpe obligasjonen til en rente på 6% (5% + 1%). Med en rentefølsomhet på 5, vil kursen på obligasjonen som dagen før ble kjøpt på kurs 100 nå måtte handles på 95 gitt for at investoren får oppfylt sitt 6% avkastningskrav.

Kjøper en investor obligasjonen på kurs 95, vil denne får 5% utbetalt årlig samt en kursgevinstgevinst på 5% ved forfall av obligasjonen. Dette gir investor ca 1% ekstraavkastning pr. år hvis man fordeler det over alle 5 årene.  Investoren som kjøpte på dag 1 til 5% får fortsatt den forventede 5 % årlig avkastning så fremt investeringen holdes til obligasjonen tilbakebetales til kurs 100. Den opprinnelige investor får kun et tap i forhold til hva som er forventet hvis obligasjonen selges før forfall til en kurs lavere enn 100.

200323 - image_euro

Finansco Høyrente vil automatisk gå tilbake i mer aggressive rentefond når disse igjen viser positiv kursutvikling. Og da kan avkastningen virkelig bli høy, vi vil trolig kjøpe kredittfond hvor direkteavkastningen er veldig høy. Treffer man på å beskytte pengene mot de verste kursfallene, og samtidig kjøper seg inn igjen tidlig nok til å få en større andel av den påfølgende oppgangen enn man hadde i nedturen har man en real vinneroppskrift. Finansco Høyrente har posisjonert seg godt for nettopp dette.

Finanscos aktivt/diskresjonært forvaltede porteføljer vs porteføljer under investeringsrådgivning. Hva er forskjellen?

Som Finanscokunde er sjansen stor for at du gjerne kombinerer porteføljer hvor vi utøver aktiv/diskresjonær porteføljeforvaltning (heretter porteføljeforvaltning) med porteføljer hvor vi yter investeringsrådgivning, mens enkelte kunder også har bare porteføljer under den ene tjenesten.

Porteføljer under porteføljeforvaltning er:

 • Finansco Impact
 • Finansco Norge
 • Finansco Høyrente
 • Finansco Global
 • Finansco Dynamisk 100 («FD 100»)

Porteføljer under investeringsrådgivning er:

 • Finansco Dynamisk 30 («FD30»)
 • Finansco Dynamisk 60 («FD60»)
 • Finansco Dynamisk 80 («FD80»)

Hovedforskjellen på de 2 tjenestene er at under porteføljeforvaltning fatter Finansco sine forvaltere investeringsbeslutningen(e) på vegne av oppdragsgiver/kunde, på basis av forvaltningsavtalen. Når endringene omtalt over i Finansco Høyrente ble gjort, utførte Finansco dette på hver enkelt kundes konto, uten å være avhengig av å innhente egen ordre for dette. Under investeringsrådgivning gir vi derimot råd om porteføljeendringer/bytte av fond, men det er den enkelte kunde som fatter den endelige beslutningen, og Finansco verken kan eller vil utføre fondsendringer uten etter direkte ordre fra kunden. Imidlertid overlater man den delen av investeringsstrategien som går på dynamisk allokering (vekte aksje- og renteandelen opp og ned) også her i praksis til Finansco, siden alle investeringsrådgivningsporteføljene inneholder vårt unike allokeringsmandat «FDA», som igjen er et aktivt forvaltet fond, hvor våre forvaltere fatter kollektive investeringsbeslutninger på vegne av andelseierne. FDA er beskrevet i forrige ukes utsendelse, og det kommer et eget avsnitt om dette senere. De dynamiske porteføljene inneholder også øvrige fondsplasseringer i aksje- og rentefond, og nå kommer det endringer i anbefalingene der. Det betyr at du som har investert i FD60 og FD80 bør bite deg særlig merke i dette: 

Finansco anbefaler fondsendringer i FD60 og FD80:

Som nevnt tidligere imploderte valutamarkedet forrige uke, og bunnen gikk mer eller mindre ut av NOK. Vi tror dette over tid vil normalisere seg, og tror ikke 1 EUR vil koste over NOK 12,50 og 1 USD vil koste over NOK 11,50 om 1-3 år. Med det som bakgrunn anbefaler vi derfor at alle investorer i FD 60 gjør følgende endring:

Selg «Amundi Index MSCI Europe» (utgjør ca. 12% av porteføljen).

Kjøp «Alfred Berg Index Classic» (for nettoprovenyet av salget nevnt over).

Endringen vil i tillegg til bytte av aksjemarkeder innebære at 12% av porteføljen i praksis går fra eksponering mot EUR til eksponering mot NOK.  Og fra europeiske børser til Oslo Børs. (Alfred Berg Index Classic er et norsk indeksfond).

200323 -4

Vi anbefaler videre investorer i FD 80 å gjøre følgende endring:

Selg «Storebrand Global Mulitfactor (utgjør ca. 10%).

Kjøp Storebrand Global Multifaktor valutasikret (for nettoprovenyet fra salget nevnt over).

I tillegg kommer en endring mellom 2 europeiske indeksfond som er mer eller mindre identiske, men hvor vi bytter til en billigere andelsklasse.

Bakgrunnen for at vi foreslår disse endringene er primært at vi ønsker å benytte det voldsomme fallet i NOK til det vi tror blir vår fordel. Vi tror valutasikrede andelsklasser vil ha en fordel når markedene normaliserer seg.

Siden disse endringene faller inn under investeringsrådgivning er det viktig at de av dere dette angår responderer. De som har investert i FD60 og/eller FD80 har i dag mottatt en mail om disse endringene. Dere må da aktivt gå inn og bekrefte endringene ved å trykke på linken, og signere med Bank ID i Finansco Online. De foreslåtte endringene vil ikke bli utført uten eksplisitt ordre og signatur fra kunden.  

Ta kontakt med din Formuesforvalter dersom du er usikker på noe her.

New call-to-action

Finansco fortsatt undervekt aksjer, men har økt aksjeandelen. Hva skjer med vår dynamiske allokering og i FDA?

Finansco gikk som nevnt i forrige ukes utsendelse inn i fallende markeder med en relativt voldsom undervekt i aksjer (ca. 20%), og overvekt i renter (ca. 80%). I tillegg var rentepengene plassert forsiktig, med DNB Obligasjon og Pareto Likviditet som fondets største plasseringer. Vi bryr oss i mindre grad om nyhetsstrøm og krigsoverskrifter, og i vesentlig grad om fundamentalprisingen på børsene. Det voldsomme fallet i aksjeprisene har ført til at fundamentalprisingen på børsene har gått fra å være dyr, til å nå komme over på den billige siden. Dette er bakgrunnen for at Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen har vært i Finansavisen på nett et par ganger forrige uke, med artiklene: "Kjøp aksjefond nå"   og "Formuesforvalteren Finansco anbefaler kjøp av aktive, norske fond". Sistnevnte kom som et resultat av blant annet valutahendelsen i slutten av uken, som også har ført til endringene i FD60 og FD80.

I løpet av de siste ukene har vi nå kjøpt opp aksjeandelen med 6-7%-poeng i FDA, og dermed er aksjeandelen nå ca. 46-47%, og renteandelen da tilsvarende 53-54%. Nøytralvekting for FDA er 60% aksjer og 40% renter, så vi er fortsatt undervektet aksjer. Vi har med andre ord mye tørt krutt!

Den rasjonelle investor vil i våre øyne luke ut støyen. Analytiker i ABG Sundal Collioer, Bengt Jonassen, ga oss følgende regnestykke når hovedindeksen stod 675 poeng, og pris/bok «P/B» på 1,3. (Les forrige ukes blogg for forklaring på P/B):

«Det andre vi ser på er prisingen av markedet i forhold til hva selskapene normalt tjener. Dette er et vanskelig begrep, men det viser seg suksessfullt å se på gjennomsnittlig egenkapitalavkastning til selskapene over en lang tidsperiode. Vi har data tilbake til 1983, og har regnet oss frem til en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på cirka 11 prosent i denne tidsperioden. Vi definerer dette som normalinntjeningen. Ettersom bokført verdi er aksje for OSEBX nå er omkring 520, vil normalinntjeningen være rundt 57.

Deretter overfører vi dette til prisingen av Oslo Børs for så å teste avkastningen en investor har oppnådd i ulike tidsperioder etterpå. Vi vurderer også om investoren har en høy eller lav treffprosent, som defineres som positiv avkastning. Under dagens prising synes konklusjonen å være entydig for den langsiktige investor. Ser vi på to års sikt har investorer som har kjøpt Oslo Børs på dagens prising aldri opplevd negativ avkastning. Den svakeste avkastningen vi har sett basert på ukentlige data er 13 prosent over to år. Den gjennomsnittlige avkastningen har vært nær 70 prosent, og den beste avkastningen har vært omtrent 125 prosent.»

2003123 . Valutasjokk

I skrivende stund står Oslo Børs Hovedindeks i 649 poeng, og P/B er etter våre kalkyler ca. 1,2.

Finansco vet selvsagt ikke hvor bunnen er, verken for NOK, kredittmarkedene eller aksjemarkedene. Når vi likevel nå bruker anledningen til å vekte oss opp i aksjer, og ikke minst kommer til å gjøre større kjøp både denne uken og de kommende ukene, er det fordi vi har statistikken med oss. Og skal man få gunstige kurser må man kjøpe flere ganger, og gjerne over noe tid, for aksjemarkedet er det første som snur, og når det snur opp kommer den første og kraftigste oppgangen så fort at man ikke rekker å reagere, hvis strategien er «jeg skal bare vente til dette har roet seg».

Kjøper du aksjefond i dag angrer du kanskje om 3 dager, 3 uker og muligens 3 måneder også. Men dersom du kjøper norske aksjefond i dag er det overveiende sannsynlig at du har avkastning langt over normalen om 3 år.

Selv om ingen kriser og krakk er like er det blant annet det vi kan lese ut av historiske erfaringer med nettopp kriser og krakk.

Husk at aksjemarkedet er det nærmeste man kommer verdiskapningen i samfunnet. Vi avslutter også denne ukens utsendelse med et sitat fra Warren Buffet: “I det lange løp vil aksjemarkedet være godt nytt. I det tjuende århundre, måtte USA stå ut med to verdenskriger og andre traumatiske og kostbare militære konflikter, Den store depresjonen, et dusin eller så resesjoner og finansielle kriser, oljesjokk, en flueepedemi, og avsettelsen av en vanæret president. Likevel steg Dow (Jones Indeksen) fra 66 til 11,497.”

Sånn har det gått med de aktivt forvaltede Finansco-porteføljene så langt i år:

 • Finansco Impact: -2,8 %
 • Finansco Norge: -31 %
 • Finansco Global -15 %
 • Finansco Høyrente -3,8 %
 • Finansco Dynamisk 100 -16,22 %

Vårt allokeringsfond FDA har falt 3,82 %, og er etter vår vurdering og Oslo Børs sin avkastingsoversikt for 2020 nå i praksis norges beste kombinasjonsfond, kun forbigått av et Fildelity-fond som har alle midlene i EUR. FDA har ca. halvparten i NOK.

I løpet av forrige uke økte vi aksjeandelen fra 40 % til 46 % i FDA, og tilsvarende ble renteandelen da senket fra 60 % til 54 %.

Dermed blir ny vekting i porteføljene:

 • FD30: 24 % aksjer/aksjefond 76 % renter/rentefond
 • FD60: 54 % aksjer/aksjefond 46 % renter/rentefond
 • FD80: 78 % aksjer/aksjefond 22 % renter/rentefond

Finansco kommer til øke aksjeandelen i de dynamiske porteføljene via FDA også denne uken

 

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg