Slik får du ned formuesskatten

avatar

Skrevet av Eleni Figenschou - 09 april, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Beregningen av formuesverdier i skattemeldingen er i endring. Fremover blir det mindre gunstig å investere i sekundærboliger, og mer gunstig å vri en større andel av formuen i aksjer.

Det er nettoformuen per 31.12.2017 som er skattepliktig for 2017. Nettoformuen beregnes ved å trekke fra gjeld og et bunnfradrag på 1,48 millioner norske kroner (2,96 MNOK for ektefeller) fra samlet formuesverdi. Skattesatsen for inntektsåret 2017 er 0,85 prosent, og gjelder for all formue.

De første endringene i beregningen av formuesverdier implementeres fra inntektsåret 2017, og vil videreføres i 2018. Men hverken skattesatsen eller bunnfradraget er endret fra 2016 til 2017. Formuen beregnes i utgangspunktet til omsetningsverdi, men det er ulike verdsettelsesregler for ulike formuesobjekter. For inntektsåret 2017 reduseres formuesverdien til «arbeidende kapital», noe som betyr at aksjer og driftsmidler får en lavere verdi når formuen skal beregnes.

Tips: Sjekk at formuesverdien på primærbolig ikke er høyere enn 30 prosent av markedsverdien, i post 4.3.2.

Primærbolig:

Formuesverdien på egen bolig fastsettes med utgangspunkt i 25 prosent av markedsverdien. Markedsverdien beregnes fra SSBs boligprisstatistikk for tilsvarende boliger i området der du bor. Dersom beregnet formuesverdi overstiger 30 prosent av markedsverdi, kan du kreve formuesverdien nedsatt. Du kan normalt bare ha én primærbolig.

Tips: Sjekk at fritidsboligen din er registrert som fritidsbolig, og ikke sekundærbolig, i post 4.3.3. Formuesrabatten på fritidsboliger er betydelig høyere.

Fritidsbolig:

Formuesverdien til fritidsboliger verdsettes til maksimalt 30 prosent av markedsverdi. Dette beregnes lokalt og ikke utfra SSBs boligstatistikk. Du kan ha flere fritidsboliger der alle verdsettes under 30 prosent av markedsverdien. Boligen må benyttes til fritidsformål av den skattepliktige, og være regulert til

Sekundærbolig/næringseiendom:

Sekundærbolig verdsettes etter samme modell som primærbolig, men formuesverdien er 90 prosent av markedsverdi. Næringseiendom vurderes etter en egen beregning for utleieverdi, som gjenspeiler markedsverdien. Formuesverdi er 80 prosent.

Tips: Sjekk at formuesverdiene for aksjer/aksjefond er 90 prosent av omsetningsverdi, i post 4.1.7. Det sjekkes mot årsoppgaven fra kontofører/forvalter.

Aksjer:

  • Børsnoterte aksjer verdsettes til børskurs ved årsskiftet, og reduseres deretter til 90 prosent av markedsverdien.
  • Unoterte aksjer (ikke børsnoterte) verdsettes til 90 prosent av selskapets skattemessige formuesverdi. Denne verdien er normalt lavere enn markedsverdi, men behøver ikke være det.

Tips: Realiserer du investeringer med tap, har du rett på skattefradrag for tapet (29,76 prosent i 2017). Sjekk sluttseddel fra salg, eventuelt årsrapport, mot post 3.3.8/9/10.

Utenlandske aksjer er ikke ferdig utfylt i skattemeldingen, disse må du føre inn selv. Se post 4.6.2.

Tips: Sjekk hvilke fradragsberettigede kostnader du betaler; kapitalkostnader tilknyttet lån, investeringer, forvaltningshonorar osv. Dette føres i post 3.3.1. Oversikten over riktige tall finner du i årsoppgaven fra kontofører.

I utgangspunktet vil gjeld redusere formuen med fullt beløp, men vær oppmerksom på at formuesobjekter med formuesrabatt også gir en forholdsmessig reduksjon i gjeld, med unntak av gjeld på primærbolig og fritidsbolig. Se post 4.8.1.

Fremover – 2019 og videre:

Det er ikke vedtatt endringer etter 2018, og mulige endringer fremover i tid er usikre.

Den blå-grønne regjeringen har i regjeringsplattformen påpekt at de ønsker å heve bunnfradraget på formue, og samtidig øke verdsettelsesrabatten på «arbeidende kapital» (aksjer). Dette tyder på at det fortsatt vil være gunstig å eie sin egen bolig/fritidsbolig. Det vil bli mer gunstig å eie aksjer og driftsmidler, men mindre gunstig å eie sekundærboliger i formueshensyn.

Formuesrabatten på aksjer økes til 20 prosent i 2018. Skattemessig vil det bli mer gunstig å eie aksjer enn å eie obligasjoner (fordringer). Obligasjoner verdsettes til 100 prosent. Dette må veies opp mot at gevinstbeskatning på aksjer og renter spriker i motsatt retning. Utviklingen i skatt på aksjer er økende (29,76 prosent i 2017) og på obligasjoner synkende (24 prosent i 2017).

Hvordan kan du få ned formuen?

En vurdering for å redusere formuesskatt kan være å investere en større andel av formuen i en dyrere primærbolig eller fritidsbolig. Vær likevel oppmerksom på at en for stor andel av formuen i bolig gir andre følger som kan gjøre det til en mindre fornuftig løsning. En annen vurdering for å få lavere formuesskatt er å vri mer av formuen over fra investeringer i rentepapirer til rene aksjer/aksjefond.

Dersom du har mye gjeld og eiendeler med formuesrabatt, bør du være klar over at også en forholdsmessig andel av gjelden reduseres, men dette innbefatter ikke primærbolig og fritidsbolig.

Endrer du fordelingen av dine verdier over forskjellige formuesobjekter, medfører det også en endring i risiko for din formue. Dersom du ikke har nok kjennskap til dette selv, bør du søke hjelp hos noen som har det.

Artikkelen ble først publisert i Dine Penger+ 3. april 2018


Eleni FigenschouEleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior investeringsrådgiver hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.


[gravityform id="10" title="true" description="true"]

Kategorier: Skatt


Eleni Figenschou
Skrevet av Eleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior formuesforvalter hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.


Tidligere innlegg