Mandagsbrevet: Stille før (resultat)stormen?

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 27 april, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 18: God uke for Finansco sine porteføljer forrige uke. 

Vi har lagt bak oss nok en positiv uke i markedene, og alle Finansco-porteføljene økte i verdi forrige uke. Det er for tiden høyest nettotegning i «Finansco Høyrente» som fortsatte oppgangen, og hittil i år har gitt 4,00 % avkastning.

Dette er 6. uken vi sender ut «mandagsbrevet», for å gi ekstra tett informasjon i krisetider. De 5 foregående uke- utsendelsene finner du her:

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

Av aksjefondsstrategiene utmerker «Finansco Impact» seg positivt, og har nå kommet opp i 3,45 % avkastning i 2020. Om man skulle omregne avkastningen til Finansco Impact til årlig avkastning, ville man komme til rett i underkant av 12 %. Det betyr altså at vi har hatt avkastning over normalen hittil i år, og det minner jo lite om børskrakk og pandemi. Det er særlig 2 faktorer som gjør at akkurat denne strategien har vært en vinner.

Den største bidragsyteren er en kraftig svekket norsk krone, og en tilsvarende styrket amerikansk dollar. Finansco Impact består for tiden av 11 aksjefond, og alle har internasjonale mandater. Det betyr i praksis at når vår hjemlige valuta NOK svekker seg, stiger verdien av internasjonale investeringer målt i norske kroner.

Den andre faktoren som har bidratt positivt for Finansco Impact er at fokuset på bærekraft og selskaper som har målbare resultater for FNs 17 bærekraftsmål fører til at porteføljen ikke inneholder olje-, oljeservice eller flyselskaper. Siden det er disse sektorene som har opplevd størst og bredest kursnedgang har vi unngått store kurstap.  Uavhengig av pandemi tror Finansco fortsatt at løsningsselskaper vil være vinnere i tiden som kommer, og at bærekraft vil være en megatrend. Vi har 2 år på rad trukket frem norske Tomra som et svært godt eksempel på et løsningsselskap på FINANSCOdagen, og de som deltok på årets arrangement (FINANSCOdagen2020) fikk høre Nicolai Prytz, Director Sustainability and Strategy i TOMRA, fortelle oss om selskapets visjoner og deres bidrag til en mer bærekraftig verden. Tomra er også i år en av de store vinnerne på Oslo Børs, og har steget hele 25,5 % hittil i 2020. Finansco fortsetter å heie på Tomra og andre løsningsselskaper, og vi tror fortsatt vi er i startfasen av en megatrend. Forrige ukes oljedrama vil gjøre det vanskeligere å få finansiering til nye oljeprosjekter, og bærekraftige investeringer vil trolig fortsatt ikke bare være en fordel for kloden, men også for fondssparernes lommebøker. For de som ikke var på FINANSCOdagen 2020 er fortsatt presentasjonene tilgjengelige her.

Finansco Impact er den porteføljen med høyest forvaltningskapital hos Finansco.

Oljedrama

Vi skiller mellom 2 hovedtyper oljepriser, det som gjerne kalles WTI-olje (West Texas Intermediate) som er referanseprisen i USA, mens her hjemme er det normalt prisen på nordsjøolje vi refererer til når vi snakker om «oljeprisen». Pandemien og priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia har ført oljemarkedet inn i en «perfekt storm». Forrige uke falt prisen på et fat nordsjøolje en stund langt under USD 20 per fat, før den endte uken like over. Med en sånn oljepris tjenes det ikke engang penger på Johan Sverderup-feltet, og det er dramatisk både for de involverte selskapene og våre statsfinanser. Prisen på amerikansk lettolje (WTI) ble negativ, og en stund fikk man betalt helt opp i USD40 per fat for å motta olje. Hvordan kan det være mulig?

Tiltakene som følger pandemien har gjort at aktiviteten har stoppet nærmest helt opp verden over. Vi flyr minimalt, biltrafikken er drastisk ned osv. Samtidig gikk 2 av verdens aller største oljeprodusenter til full priskrig med hverandre. Altså åpne oljekraner ut i et marked som ikke hadde behov for oljen, og til lagre som allerede var fulle. I følge Marketwatch ligger oljeproduksjonen nå på ca. 90 millioner fat per dag, mens forbruket er 75 millioner fat. Det betyr press på lagrene, man har rett og slett ikke noe sted å gjøre av oljen som produseres. Dette har i sin tur ført til at ratene for oljetankere har skutt i været, så noen er vinnere også her. Tapere finnes også, i spekulantene er også sterkt involvert i oljemarkedet. Mandag forrige uke var mai-kontrakten for amerikansk WTI-olje på vei til å forfalle, og dette førte til at spekulantene som eide denne kontrakten stod i fare for å fysisk motta oljen de hadde spekulert i, og de hadde neppe mulighet til å oppbevare den i hagen. Derfor måtte de til slutt betale for å komme ut av forpliktelsen sin, og negative oljepriser var et faktum.  

200427_oil_900x250

Oljeproduksjon har ikke en enkel «av-knapp», og det tar tid å bygge ned produksjonen. I tillegg vil det fremover være vanskeligere å finansiere både skyting av seismikk og ny produksjon. Miljøforkjempere vil gjerne glede seg over både reduserte utslipp under pandemien og dårlige tider for oljenæringen. Men et realistisk scenario er likevel at det i løpet av noen år kommer en prisrekyl i motsatt retning, hvor vi vil stå i motsatt situasjon – at etterspørselen overstiger produksjonen.

Uansett håper vi at «det grønne skiftet» fortsetter, og at en stadig større andel av verdens energiforbruk vil komme fra fornybar energi.

Det er vanskelig å se for seg en veldig snarlig, varig opptur for oljeprisen. OPEC og øvrige oljeproduserende land sliter med å bli enige om produksjonskutt som er kraftige nok til å møte etterspørselsbortfallet og fulle lagre. Utsiktene til at vi kommer tilbake til normal økonomisk aktivitet i samfunnet med det første er også vanskelig å få øye på.

Regjeringen kalkulerte med en oljepris på USD 55 eller NOK 476 per fat i statsbudsjettet for 2020, utarbeidet i fjor høst. Med oljepris under halvparten av anslaget vil dette få store konsekvenser også for statens inntekter i år. Det passer dårlig når vi samtidig vet at det brukes hundrevis av milliarder på tiltakspakker, og vi på kort tid har nådd 400.000 arbeidsledige her i landet.

Vær forsiktig med «middels risiko» rentefond når markedet snur ned igjen

Vi har gjentatt anbefalingen om å skaffe seg eksponering mot High Yield (heretter «HY») i de foregående utsendelsene, og denne uken er ikke noe unntak. Finansco Høyrente tilbys under porteføljeforvaltning/diskresjonær forvaltning, har markedsledende utvikling så langt i 2020, og er for tiden fullinvestert i norsk/nordisk HY. Som renteinvestor kan man velge mellom ulike risikokategorier. For de som vurderer rentefond vil det være 3 hovedkategorier.

Likviditetsfond

har lav risiko og avkastning bare marginalt over bankinnskudd. Disse fondene investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Med lav risiko følger også lav avkastning/rente.

Obligasjonsfond

er gjerne en samlebetegnelse, men fond med «obligasjon» i produktnavnet investerer gjerne i «Investment Grade» obligasjoner, eller obligasjoner med relativt høy kredittkvalitet. Ofte har disse fondene ikke mulighet til å kjøpe HY-obligasjoner, eller kredittobligasjoner med lavere kredittkvalitet. Man kan si at disse fondene har middels risiko og gir middels forrentning over tid. 

HY-fond

investerer i obligasjoner med lavere kredittkvalitet, men dermed også med høyere rente. Disse fondene gir høyere rente, men kan oppleve relativt dramatiske kursfall, noe andelseierne fikk kjenne på i starten på markedsuroen i år. Det finnes også en rekke renteprodukter som er hybrider av en eller alle typene nevnt over.  Finansco Høyrente kan investere i alle disse 3 kategoriene, men vil normalt være klart overvektet eller fullinvestert i kredittfond/høyrente. Imidlertid har vi lykkes godt med å beskytte nedsiden, og det var årsaken til at Finansco Høyrente ikke var med på nedturen som rammet stort sett alle HY/kredittfond i starten av mars.

Vi holder det fortsatt mer sannsynlig at vi vil oppleve en ny runde med solide børsfall og markedsuro enn at markedene skal fortsette den kraftige oppgangen uten tilbakeslag. Vi har tidligere argumentert for hvorfor vi mener nedsiden er begrenset i HY-fond, selv om vi skulle få en ny runde med uro.

200427_marketfall_900x250

Hva om obligasjonsfond blir tvunget til å selge normalt sett gode papirer?

Imidlertid er en fare ved obligasjonsfondene som investerer i virksomhetsobligasjoner at kredittkvaliteten kan falle. Selskapenes inntjening vil i varierende grad falle som følge av resesjonen tiltakene mot pandemien bringer, og det påvirker også evnen til å betjene obligasjonsgjelden. En følgekonsekvens av dette kan være at en del fondsstrukturer ikke lenger kan investere i en del obligasjoner, fordi kredittkvaliteten nå er blitt for lav. Det kan igjen føre til en selvforsterkende effekt, og for tiden ser vi bedre risk/reward i kredittfond enn fondene som i utgangspunktet skal ha middels risiko.

Det kan derfor være et godt tidspunkt for privatpersoner og bedrifter som har overskuddslikviditet investert i obligasjonsfond å endre dette til Finansco Høyrente.

Resultatsesong

Selskapene vil nå for alvor starte rapporteringen av resultater for Q1, og dette vil prege markedene den kommende tiden. Det er også først nå vi virkelig får en pekepinn på effektene av den plutselige nedstengingen av samfunnet, og konsekvensene for bedriftene.

Dette har potensiale til å starte en ny runde med markeds-uro, og særlig for små og mellomstore bedrifter er det grunn til å være bekymret. Derfor vil det overraske oss mer om ikke får større fall på børsene de kommende ukene, enn om vi skulle få det.

Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA)

Også forrige uke forholdt vi oss rolige i vårt allokeringsmandat. Vi har ca. 60 % aksjer og 40 % renter, og er dermed nøytralvektet. Valutamessig har vi ca. 50 % eksponering mot norske kroner, og 50 % mot fremmed valuta. Også den geografiske fordelingen på aksjeeksponeringen er opprettholdt siden forrige uke – vi har i korte trekk holdt oss i ro, men lagt bak oss nok en god uke.

FDA har gitt 3,99 % positiv avkastning hittil i 2020.

Så langt vi har kunnet registrere har ingen av de store bankene et eneste kombinasjonsfond, eller fond om driver med dynamisk allokering, som har levert positiv avkastning i år.

Med nøytralvekt i FDA blir aksjeandelen i de dynamiske porteføljene (investeringsrådgivning) lik forrige utsendelse:

  • FD30: 30 % aksjer/aksjefond 70 % renter/rentefond
  • FD60: 60 % aksjer/aksjefond 40 % renter/rentefond
  • FD80: 80 % aksjer/aksjefond 20 % renter/rentefond

Dette er resultatene for porteføljene som tilbys under diskresjonær forvaltning, samt vårt eget fond «FDA» så langt i 2020:

  • Finansco Høyrente: + 4,00 %
  • Finansco Dynamisk Aktivaalokkering (FDA): +3,99 %
  • Finansco Impact: 3,45 %
  • Finansco Global – 3,64 %
  • Finansco Dynamisk 100: -8,76 %
  • Finansco Norge – 20,7 %

Avslutningsvis

Samfunnet starter nå en gradvis gjenåpning, og barneskolens 1.-4. trinn, samt barnehagene har nå åpnet. Til glede for både barna, og oss som har forsøkt å kombinere hjemmeundervisning, hjemmekontor og å holde husfreden.

200427_home-office_900x250

Også i Finansco vil flere av oss nå gradvis vende tilbake til kontoret på Skøyen. Likevel har vi lært at vi kan holde god kontakt med både eksisterende og nye kunder over telefon og videomøter. Pandemien etterlater seg mange problemer, men har også bidratt til å tvinge oss inn i en mer digital hverdag. Vi velger å se positivt på det, og tror at den siste perioden har bidratt til en varig endring i arbeidsmetodikk, og har åpnet øynene for at møter ikke alltid må eller bør være fysiske. Finansco har også vært igjennom en digitaliseringsprosess som startet før pandemien, og introduksjon av «Finansco Online», signatur med Bank ID og større innslag av porteføljeforvaltning/diskresjonær forvaltning har bidratt til å gjøre hverdagen enklere og kvaliteten bedre. Vi sitter derfor klar til å betjene nye og gamle kunder både i Oslo-området og resten av landet. Ingen har et bredere fondsutvalg enn Finansco, vi har tilgang til ca. 150.000 verdipapirfond i vår Formuesforvaltning.

Denne uken avslutter vi med et kort Warren Buffet -sitat:

«Pris er det du betaler. Verdi er det du får».

Ha en fin uke!

Kategorier: Marked og Finans


Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg