Mandagsbrevet: Comeback for NOK og aksjer. Se opp for nye blodrøde dager.

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 30 mars, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 14: Markedsoppdatering til Finanscokunder og andre interessenter

Comeback for NOK og aksjer.
Se opp for nye blodrøde dager.
Sjeldent god risk/reward i nordiske kredittobligasjoner

Før vi begynner denne ukes markedsvurderinger og oppdatering på porteføljer ønsker vi å rette en hjertelig takk til kundene våre. Da krisen traff oss hadde vi samtaler i ledelsen, og la ulike planer for ulike scenarier. Vi var redd aktivitetsnivået ville falle til et nivå som gjorde at vi måtte ty til permitteringer helt eller delvis, og vi var relativt raskt ute med å innføre hjemmekontor for alle ansatte. Etter litt over 2 uker med erfaringer kan vi melde om en temmelig voldsom tilstrømning av nye kunder, eksisterende kunder som øker engasjementet hos oss, og ansatte som melder om nærmest utelukkende positive tilbakemeldinger. Det gjør oss både stolte og motiverte til å gjøre alt vi kan for å følge opp, informere og betjene alle på best mulig vis. Realiteten er at hele Finansco-organisasjonen jobber langt ut over ordinær arbeidsmengde. Vi setter veldig pris på alle de hyggelige tilbakemeldingene vi får. Takk for tilliten dere viser oss!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet til Finansco

Vi hører også at disse utsendelsene videresendes og leses av mange, og dersom du har fått dette videresendt eller kommet over oss på sosiale medier anbefaler vi å registrere deg på våre hjemmesider for å få nyhetsbrev automatisk tilsendt, eller ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg direkte. Vi sender, mens de ekstraordinære tidene pågår, ut en oppdatering hver mandag, og siste ukenes utsendelser finnes her. Å lese dette og øvrig informasjon på hjemmesiden vil forhåpentligvis sette deg som ny potensiell kunde inn vår filosofi og hvordan vi jobber. Vi er også heldige som får ha nær kontakt med ledere og aksjonærer i både børsnoterte og unoterte bedrifter. Vi forstår og ser dramatikken som utspiller seg i norsk næringsliv nå på kloss hold. Vi håper myndighetene forstår hvor alvorlig situasjonen er for en rekke bransjer, og hvor mange arbeidsplasser som nå står på spill. Og vi oppfordrer til, og håper på, samarbeid mellom ulike aktører; leverandører, banker, kunder og eiere for å komme seg igjennom dette.

Finansco sin finansielle situasjon

Det har også kommet noen spørsmål om Finansco sin finansielle stilling. Vårt selskap har over flere år med overskudd bygget opp en solid kapitalbase, og vi har ingen langsiktig rentebærende gjeld. Selv om våre kundeporteføljer har klart seg relativt sett bra, opplever vi allikevel fall i våre faste inntekter. Men stor kundetilstrømning og kostnadskutt gjennomført i løpet av 2019 fører til at vi ligger an til et solid overskudd i 1. kvartal, og det kommer etter at 2019 ble vårt beste år noensinne. Finansco er bunnsolide, og vi vil være her også om nedturen og krisen skulle akselerere og bli langvarig. Det ser heller ikke ut til at vi vil ha noe behov for verken permitteringer eller noen form for statlig hjelp eller støtteordninger. Vi har samtidig stor respekt for de enorme utfordringene en del selskaper nå står oppe i, også i vår egen bransje.

200330_solid_900x300

Forrige uke

Forrige mandag var "på vei inn i en volatil uke" overskrift i vår utsendelse, og det kan man jo trygt si slo til. Tirsdag 24. mars steg den toneangivende Dow Jones Indeksen i USA 11,26% på én handelsdag. Det er den største verdistigningen på én dag siden 1933, og målt i markedsverdi er det den største verdiøkningen på en enkeltdag noensinne. Også de påfølgende handelsdagene opplevde vi kraftig oppgang, før stemningen igjen snudde ned fredag. Etter å ha falt drøye 15% uken før steg det amerikanske aksjemarkedet 13,6% forrige uke. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 4,86%, men er likevel ned 28,41% hittil i 2020.  Det var også til dels store svingninger i valutamarkedet, med et solid comeback for vår hjemlige valuta.

200330_volatility_900x380

NOK steg 11% mot USD i løpet av forrige uke. Ved inngangen til uken vi har lagt bak oss meldte vi at vi ville øke aksjeandelen i FDA, forsøke å utnytte det voldsomme fallet i NOK, og gjøre endringer i porteføljene. Dette er de viktigste hendelsene i Finansco sine porteføljer forrige uke:

 • Mandag 23. mars rullerte vi ut av «Fidelity MSCI World Indeks» og inn i «KLP AksjeGlobal Indeks IV». Dette innebærer at vi gikk fra et ikke-valutasikret globalt fond til et fond som valutasikrer alle investeringer til NOK. Timingen på dette viser seg i hvert fall foreløpig veldig god, og KLP-fondet steg 20,96% de påfølgende handelsdagene. Mye av dette takket være valutasikringen. Endringen utgjorde ca. 33% av porteføljen.
 • Onsdag 25. mars solgte vi «Storebrand Høyrente A» (som ikke er et HY-fond, på tross av navnet) og kjøpte Holberg Kreditt for 33% av Finansco Høyrente. Påfølgende handelsdag steg Holberg Kreditt 0,37%.
 • I løpet av uken har det gått ut råd til alle som følger porteføljene «FD80» og «FD60» under investeringsrådgivning, om å gjøre endringer i porteføljesammensetningen. I FD60 har vi byttet ut «Amundi Index MSCI Europe» med "Alfred Berg Index Classic". Det innebærer å gå fra et europeisk til et norsk indeksfond, og samtidig fra eksponering mot EUR til eksponering mot NOK. I FD80 anbefalte vi å gå fra «Storebrand Global Multifaktor» til den valutasikrede versjonen av samme fond. I tillegg byttet vi ut «Amundi Index MSCI Europe» med en billigere andelsklasse av samme fond.

Dynamisk aktivallokering – Finansco har nå nøytral aksjevekt

Vi meldte i forrige ukes utsendelse at vi ville øke aksjeandelen i vårt unike dynamiske allokeringsfond «FDA», og det gjorde vi tidlig forrige uke. Vi var aktive særlig mandag og tirsdag. Etter at de amerikanske børsene hadde voldsom oppgang tirsdag kveld norsk tid roet vi ned aksjekjøpene. I løpet av mandag og tirdag kjøpte vi opp 8 % av FDA i amerikanske aksjer, 2% av fondet gikk til europeiske aksjer og 2% havnet i aksjemarkedene i Emerging Markets. Det kan her tillegges at vi hadde en betydelig undervekt amerikanske aksjer før disse handlene, og den geografiske fordelingen for aksjebeholdningen i FDA (som nå utgjør 60 % av fondet) er som følger:

 • USA: 21%
 • Europa: 13%
 • Emerginf markets: 15%
 • Norge: 8%

De resterende 40% av fondet er investert i rentemarkedet, og dermed er vår dynamiske allokering nøytralvektet.

Selv om vi gjorde relativt sett godt timede handler i aksjemandater var den totale utviklingen i FDA ganske flat forrige uke. Dette henger sammen med at 69% av FDA er investert i fremmed valuta, og 31 % i NOK. Vi vil i tiden som kommer vurdere å valutasikre noen internasjonale investeringer også i FDA, vi tror NOK vil fortsette å styrke seg i tiden som kommer. Det gjelder særlig etter at alt tyder på at Norges Bank grep inn i markedet forrige uke og understøttet NOK. Det kan ses på som et signal til markedet om at «hit, men ikke lenger», og at Norges Bank bruker sine verktøy for å spikre en form for gulv for NOK. Det vil imidlertid ikke være overraskende om vi fortsatt vil se relativt store kursbevegelser i begge retninger i vår hjemlige valuta i dagene og ukene som kommer. Og valutamarkedet skiller seg fra aksje- og obligasjonsmarkedet ved at man ikke tar del i noen underliggende verdiskapning. Valutahandel er enten sikring eller spekulasjon. Noe egnet investeringsobjekt er valutahandel/trading for ikke-profesjonelle investorer ikke.

Sjeldent god kjøpsmulighet i norsk/nordisk High Yield

Forrige mandag beskrev vi hvordan High Yield fondene imploderte og litt om hvordan man priser obligasjoner. I uken som gikk har Finansco hatt samtaler med flere av forvalterne og forvaltningsmiljøene vi anser som ledende innfor forvaltning av kredittfond. De gir et temmelig entydig bilde av hva forklaringen på de unormalt store kursfallene vi har sett hittil i år. Dette lærte vi om situasjonen, av å snakke med eksterne spesialiserte forvaltere:

 • Høyrentefondene fikk til å begynne en del innløsninger fordi aksjemarkedet begynte å falle, og høyrentelån falt sammen med aksjer. Innløsningene var ikke massive, men høres ut å ha ligget på 10-15% av fondenes AUM.
 • Alle disse fondene investerer i obligasjoner i andre valutaer som løpende valutasikres til NOK.  Dette er vanligvis ikke noe problem. Når krona svekket seg så dramatisk og så fort, forlangte FX bankene sikkerhet i kontanter. Fondene fikk dermed en «double whammy», med innløsninger og sikkerhetskrav.
 • Hva gjør de så – selger alt som er likvid og som de får fornuftige priser på. Dermed blir effekten at de mest solide/likvide papirer er det som selges mest ned. Så de mer konservative fondene har dermed kanskje fått mest juling.
 • «Nordic Bond Pricing» setter sluttkurser for alle obligasjoner ved slutten av hver handelsdag, for NAV beregninger. De verste dagene opplevde fondene at Nordic Bond Pricing ikke hang helt med og satt prisene enda lavere eller mer konservativt. Dette har nå normalisert seg.
 • Effekten av punktene over, var imidlertid at det nordiske høyrentemarkedet falt mer enn noen forventet, nesten på linje med aksjemarkedet i Norge.
 • Prisene har kommet opp fra de meste ekstreme nivåene.

Men nå er signalene bedre:

200330_happy-people_900x450

 • Utgangen fra fondene ser ut til å ha stoppet opp, noen får penger inn.
 • NOK har styrket seg igjen, og Norges Bank ser ut til å ha kommet på banen.
 • Det kommer nye kjøpergrupper på banen. Med nåværende direkteavkastning kan «distressed debt» fond, PE-selskaper og hedgefond se muligheter.
 • Noen selskaper som har muligheten for det kjøper tilbake egne obligasjoner.
 • Statens Obligasjonsfond starter opp igjen (skal egentlig i primærmarkedet – det åpner ikke på disse nivåene). Fondet skaper imidlertid litt mer trygghet
 • Forvaltere melder om kjøp for egne penger i eget fond.
 • Yield-nivået/direkteavkastningen varierer, men er helt oppe i 14-18% avhengig av fond. Kredittspreadene har gått mer ut (kursfall) nå enn ved forrige store smell i kredittmarkedene, som var i 2015/2016.

Risikojustert avkastning er viktigere enn avkastning:

Når vi skal vurdere ulike investeringsalterantiver tenker alltid Finansco først på «Risk/Reward». Vi er altså ikke bare ute etter hva som kan gi høyest mulig absoluttavkastning, men vi søker å finne de investeringene med utsikter til å kaste mest av seg ut fra den risikoen vi påtar oss.

Dette kan illustreres med et enkelt eksempel. De fleste vil være enig i at 40% avkastning høres ut som attraktivt. Men hvis vi for enkelhetens skyld har et binært utfall, og sjansen er 90% for at vi taper halvparten av investeringen, og 10% sjanse for at vi oppnår 40 % avkastning vil oppegående investorer avstå fra å investere.

Akkurat nå mener vi at det er en sjeldent god kjøpsanledning i norske «High Yield» (heretter «HY») fond. Under finanskrisen var ikke HY-markedet like velutviklet som nå, og vi har derfor ikke veldig mye data vi kan støtte oss på. Det nordiske HY-markedet bestod for 12-13 år siden stort sett bare av norske olje/oljeservice og shippingselskaper som låntakere, og vi hadde egentlig bare ett ekte norsk/nordisk HY-fond – «Pareto Kreditt». Dette fondet er senere avviklet. Mellom 22. august 2008 og 7. april 2009 falt dette fondet 29,1%. I samme periode falt Oslo Børs over 50%. Nå er det et stort nordisk HY-marked med bredere geografisk og sektormessig diversifisering. Alt annet like, skulle det tilsi et mindre fall enn under finanskrisen. Men kredittfondene viser stort sett kursfall i størrelsesorden 20-30 % hittil i år.

200330_graph_900x250

Det er fortsatt betydelig nedside i aksjemarkedet, både i Norge og internasjonalt. Oslo Børs var i 2009 nede i en prising på forward P/B ca. 0,8, og falt 64% mellom mai 2008 og november 2008. Vi tror fortsatt de som investerer bredt i aksjeporteføljene våre vil ha unormalt god avkastning ved å kjøpe på dagens nivåer. Men den aller beste risikojusterte avkastningen finner vi akkurat nå etter vår vurdering i norske og nordiske høyrenteobligasjoner (HY), hvor vi anser nedsiden for å være relativt begrenset. Kjøper man seg inn på dagens nivåer risikerer man som alltid kortsiktig at kursene faller videre. Men for å videreføre eksempelet fra forrige ukes utsendelse: Holberg Kreditt inneholder ifølge Morningstar gjelden til 43 ulike selskaper, og direkteavkastningen/renten vi får er i gjennomsnitt rundt 15%. Det betyr at selv om enkelte av disse selskapene kanskje ikke vil klare å overholde sine gjeldsforpliktelser kan vi fortsatt oppnå meget god avkastning til akseptabel/begrenset risiko. Finansco Høyrente vil med bakgrunn i dette fortsette å kjøpe opp HY-fond (vi har allerede ca. 33% i nevnte Holberg Kreditt), og selv om Finansco Høyrente ikke var med på nedturen (vi solgte oss ut av HY-fond i starten av mars) har vi planer om å være med på oppturen vi tror kommer. Finansco Høyrente er derfor en strategi som bør være egnet for mange i tiden som kommer. Eller mer direkte. Kjøpsmuligheten vi nå ser i norsk og nordisk HY vil man kanskje oppleve 2-3 ganger i løpet av sin voksne alder.

Tulleprodukter er tulleprodukter – også i krisetider

I Finansco forsøker vi å bidra på flere områder, og vårt mål er å være ekstra synlige og tilstede for kundene våre når vi opplever krisetider. Man kan diskutere verdien av god rådgivning, og Finansco har vært opptatt av forskjellen på reell rådgivning og salg. Vi deler ofte opp markedet vårt i ulike aktører. Produktselgerne/meglerne er de som henter sine inntekter fra transaksjoner eller returprovisjoner fra produktene de anbefaler/selger. Dette resulterer ofte i at anbefalingene om å endre investeringssammensetning kommer relativt hyppig, siden incentivet er å nettopp få deg til å endre på sammensetningen for å generere egne inntekter200330_scam_900x400

Enda mer skeptisk bør man være hvis man får en ren distributør på tråden, som ønsker å selge deg en bestemt type spareprodukt, eller en produktgruppe av kompliserte spareprodukter verken han/hun som selger dem eller du som potensiell kjøper fullt ut forstår. Det gjelder særlig det vi beskrev over, om risk/reward. Følgende produkter og produktkategorier har vi identifisert til å kronisk og nærmest uten unntak gi elendig risk/reward når de tilbys i privatmarkedet:

 • Autocalls
 • Warrants
 • Differansekontrakter («CFD»)
 • Aksjekupongbevis
 • Binære opsjoner
 • Valutatrading

Stort sett alle investeringsprodukter som er en derivatpakke bør unngås av «ikke-profesjonelle» investorer. Det er også rådgiverens ansvar at kunden forstår hva han eller hun investerer i, og at produktet er egnet for investors formål. I de overnevnte investeringsalternativene er hovedregelen at dette er produkter som selges av selgere som ikke forstår hva de selger, til kjøpere som ikke forstår hva de kjøper. Sjansen for at overnevnte produkter anbefales av en rådgiver som har kunden som eneste oppdragsgiver, altså kun tar betalt direkte fra kunden, og setter alle rabatter og returprovisjoner uavkortet på kundens konto, er omtrent 0%. For ingen med god kjennskap til finansielle markeder ville investert i dette, og i hvert fall ikke mer enn en svært liten del av en portefølje. Verdien av den usynlige jobben, altså alt vi velger bort før vi kommer med investeringsanbefalinger til våre kunder er i våre øyne kanskje vårt største bidrag til Finansco sine kunder. Vi har merket oss at det har vært lansert en rekke produkter i kategorien nevnt over den siste tiden, og håper våre kunder (og flest mulig andre) styrer unna dette tullet. Det lønner seg stort sett alltid å investere i de underliggende verdipapirene, fremfor finansielle veddemål mot en internasjonal storbank på hvordan de vil utvikle seg. Og investeringsprodukter med fancy produktnavn som minner om «Autocall huffsade kramgoda bolag med dropdown asian tail 1739» bør du unngå. Invester midlene direkte i selskapenes egenkapital (aksjer) og gjeld (obligasjoner), gjerne via verdipapirfond, så vil du over tid komme vesentlig bedre ut enn å støtte opp om en finansiell casino-industri. Dessuten vil du til slutt tape alle pengene dine hvis du satser på sistnevnte. Et siste tips er å lese den lovpålagte opplysningen om hvor stor prosentandel av kundene som taper alle pengene, før du etablerer et kundeforhold med digitale blinkende plattformer som tilbyr girede valutaderivater, bull/bear sertifikater, CFD, binære opsjoner osv. Leser du dette bør du forstå at det kanskje er bedre å overlevere midlene til Norsk Tipping, så går i hvert fall en liten del av tapet ditt til samfunnsnyttige formål.   

Hva er planen i uken(e) som kommer?

Finansco har altså benyttet det voldsomme aksjeraset til å kjøpe oss opp fra 20 % aksjeandel til 60 % (og med det nøytralvekt) i vår dynamiske allokering. Forrige uke kom oppturen raskt og voldsomt, men vi ble betenkte utover i uken. Vi tror fortsatt vi har stor uro i vente, og det store spørsmålet er nå hvordan amerikanske myndigheter og det amerikanske samfunnet vil takle at smitten nå også sprer seg mer eller mindre ukontrollert i de største byene i USA. Det er også først nå vi virkelig begynner å se de realøkonomiske konsekvensene av de voldsomme tiltakene som iverksettes. Siden aksjemarkedene var relativt sett høyt priset ved inngangen til børsfallet er nedsiden fortsatt betydelig i aksjemarkedene. Vår strategi vil være å fortsette å øke aksjeeksponeringen når og hvis panikken igjen inntreffer. Men «all in» i aksjemarkedet kommer vi ikke til å være før vi eventuelt kommer ned på prisingsmultipler ala våren 2009.

Sånn har det gått med de aktivt forvaltede Finansco-porteføljene så langt i år (alle tall i NOK):

 • Finansco Impact: -2,9%
 • Finansco Norge: -28,2%
 • Finansco Global -9,2%
 • Finansco Høyrente -3,4%
 • Finansco Dynamisk 100 -13,4%

I løpet av forrige uke økte vi aksjeandelen fra 47% til 60% i FDA, og tilsvarende ble renteandelen da senket fra 53% til 40%.

Dermed blir ny vekting i porteføljene:

FD30: 30% aksjer/aksjefond 70 % renter/rentefond

FD60: 60% aksjer/aksjefond 40 % renter/rentefond

FD80: 80% aksjer/aksjefond 20 % renter/rentefond

200330-avslutning-1200x628

Avslutningsvis

Alle kriser og børskrakk har sin egen dynamikk. Men de av oss som har opplevd noen av dem vil i etterkant gjenkjenne en del av de samme følelsene. Og skal vi prøve oss på å sette følelser i en rasjonell kontekst til investeringer tør vi våge oss på følgende påstand, gjeldende for den langsiktige og veldiversifiserte investor. «Når den opplevde risikoen er lav, er den faktiske risikoen høy. Når den opplevde risikoen er høy, er den faktiske risikoen lav». De som enten sitter på, eller etablerer en veldiversifisert langsiktig fondsportefølje hos Finansco nå vil kanskje oppleve det som risikabelt, men i praksis er risikoen for å tape penger lavere enn normalen. Hold deg unna tulleproduktene, krev at formuesforvalteren din kommer med noe mer verdiskapende enn «sitt stille i båten», men behold din langsiktige plan.

 Vi kommer oss over og igjennom dette også, og næringslivet vil skape verdier, også i fremtiden.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg