Finanscoprosessen

Formuesforvaltning satt i system

Gjennom vår omfattende prosess søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Med FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av kundens behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

Vårt mål har alltid vært å levere merverdi. Gjennom vår egenutviklede prosess gjør vi det enklere for både oss selv og våre kunder å komme frem til det som sannsynligvis blir den riktige løsningen for den enkelte.

Ofte krever sammensatte problemstillinger at ting gjøres i en bestemt rekkefølge for å sikre gode og korrekte løsninger. Vi starter bredt og utforsker kundens situasjon først – i detalj, før vi begynner å se på hvordan en struktur skal se ut.

finanscoprosessen

Avdekke og forstå

I første del av Finanscoprosessen lærer vi kunden å kjenne. Her lager vi en oversikt over klientens verdier, identifiserer hvilke skattemessige hensyn vi bør ta, inngående og utgående pengestrømmer, og hvilke mål vedkommende har for sin økonomiske fremtid. Etter dette snakker vi om tidligere erfaringer med investeringer som et ledd i kartleggingen av kundens kunnskap og forståelse. Temaene vi i grove trekk berører er finansiell planlegging, porteføljeforvaltning og skattemessige vurderinger. Sammen utforsker vi konseptene risikovurdering og avkastningsforventning i forbindelse med investeringer.    

Siste og kanskje viktigste del av kartleggingen går ut på å avdekke behov, målsetninger, planer og andre aspekter som er viktig for den enkelte. En skikkelig formuesforvaltningsstruktur bygges ut fra kundens behov, mål og planer. Man er kanskje usikker på hvorfor disse målene og planene er så viktige. Vi tvinger ingen av kundene våre til å «finne på» mål. Ofte hjelper vi bare til med å gjøre klart for kundene hvilke behov og planer de virkelig ønsker å prioritere. Gjengangere er ofte en trygg finansiell hverdag når inntektene reduseres – gjerne i sammenheng med pensjonstilværelsen – hjelpe barn eller barnebarn med å komme inn i boligmarkedet, kjøpe et feriested eller bidra for andre mennesker, gjennom deling av verdier eller tiden sin. Disse aspektene er gjerne tidsbundne, involverer kanskje pengestrømmer av forskjellig karakter og er ofte forbundet med en grad av risikotoleranse. I forlengelsen av dette, ser vi på om hvert enkelt sparemål bør ha sin egen finansielle portefølje.

Hvis vi lager egne porteføljer for hvert mål samt en egen portefølje for midlene som er til overs, blir resultatet en totalportefølje som er optimal for den enkelte klient. Dette leder oss inn i neste del.

finanscoprosessen_q1

Utforme

Målet med andre del av FinanscoProsessen er å utforme klientens langsiktige forvaltningsstrategi. Arbeidet starter etter det første møtet. Formuesforvalteren sammenfatter og analyserer informasjonen fra første konsultasjon. Basert på informasjonen og analysene skisseres første utkast til formuesplanen. Denne skissen blir utgangspunktet for samtalen når formuesforvalter og klient treffes på ny i andre møte, også kjent som første arbeidsmøte. Her gjennomgås og valideres informasjonen som finnes i skissen til formuesplanen. Når informasjonen er validert og avstemt, begynner formuesforvalteren å introdusere rammeverket for den tilpassede porteføljeforvaltningen. I forkant av arbeidsmøtet har formuesforvalteren benyttet etablerte akademiske metoder for å utarbeide optimaliserte underporteføljer tilpasset kundens mål og situasjon. Disse presenteres for klienten før arbeidet begynner med å justere risikoprofilene i underporteføljene til kundens risikotoleranse. For å bistå kunden med å finne frem til riktig risikoprofil vil hver underportefølje scenariotestes med ulike risikoparametre slik at kunden får et så realistisk bilde på hva mulig konsekvens kan være av foreslått allokering. Når vi er ferdige med å tilpasse profilen kan vi utforme strategien som kulminerer i en ferdigstilt formuesplan, og det er denne formuesplanen som blir vårt individuelt tilpassede råd. Da sikrer vi at dette er egnet og hensiktsmessig for hver enkelt.

finanscoprosessen_q2

Hold deg oppdatert på trender og finansnyheter

Analysere og Implementere

Formuesplanen er etablert og med den, kundens skreddersydde langsiktige strategi. Ut fra dette er også de langsiktige strategiske plasseringene bestemt. Øvelsen vi gjør i den tredje delen er viktig.

På grunn av at markedene kan være «dyre» eller «billige» på forskjellige tidspunkt er det kritisk at vi «ser ut av vinduet» og gjør nødvendige betraktninger og analyser før vi er klare for å gjennomføre selve plasseringen. Det er dette som er «analyse av markedsklima». Basert på denne analysen, samt kundens egne preferanser, legger vi en plan for når og hvordan vi skal jobbe midlene inn i markedet. Anser vi markedet for å være i nærheten av et «normalscenario» er det god mulighet for at vi plasserer porteføljen slik som vi planla i den langsiktige investeringsstrategien i forrige del direkte.

finanscoprosessen_q3

Overvåke og evaluere

Nå er kundeforholdet formelt og forvaltningen iverksatt. Den fjerde og siste delen av FinanscoProsessen er kritisk for et vellykket kundeforhold. Her gjør Finanscos forvaltningsteam dyptgående analyser og oppfølging av kundens plasseringer for å sørge for at det tas grep på porteføljenivå dersom noen av fondene ikke lenger tilfredsstiller de kravene og egenskapene vi ser etter.

Formuesforvalters oppgave er å informere kunden på en forståelig måte hva som skjer i markedene kunden er eksponert for, samt hva det betyr for kundens plasseringer. På samme måte er det kundes oppgave å informere formuesforvalter om sin situasjon, særlig ved endringer. Basert på denne oppdaterte informasjonen, både fra markedet og kundens situasjon, kan det ende opp i at det tas grep om både plassering og formuesplan. Formuesforvalter skal være proaktiv i denne oppfølgingen.

FinanscoProsessen er veiledende og kan være en fin rettesnor gjennom kundeforholdet. Ved større endringer i kundens situasjon kan man ved behov gjenta hele prosessen gjennom alle de fire delene for å komme frem til den optimale strukturen basert på den nye informasjonen. 

Les mer om investeringsrådgivning her.

finanscoprosessen_q4

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg