Om Finansco

I Finansco tilbyr vi våre kunder en helthetlig tjeneste i forbindelse med investeringer og personlig økonomi, enten det er pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning. Som kunde får man da all nødvendig kompetanse og støtte på ett sted.

 

Finansco ble etablert i 2008. Etter at virksomhetsområdene ble skilt ut i 2012 består konsernet i dag av to verdipapirforetak og et selskap for forretningsførsel. Dette gjør at vi effektivt kan tilby en mer helhetlig tjeneste enn de fleste av våre konkurrenter. For oss holder det ikke å være like bra – vi må hele tiden strekke oss for å være bedre.

I Finansco ønsker vi rikdom for våre kunder – ikke bare gjennom god avkastning, men også ved å frigi tid. Ved å tilby trygge og gode løsninger for investeringer og pensjonssparing gir vi våre kunder mer av det mest dyrbare man har, nemlig tid.

Våre hovedtjenester inkluderer:

 

Vi er hovedsakelig en utfordrer til bankenes Private Banking-tjenester – og vi konkurrer godt! Finansco sine fondsporteføljer har ved flere anledninger toppet konkurrentsammenligninger. For oss er tilliten fra, og nærheten til, våre kunder et viktig grunnlag for et godt og langsiktig samarbeid

Bransjen for investeringsrådgivning domineres av de store bankene, men mange av deres kunder opplever å bli solgt bankens egne produkter/fond, og at man får begrenset med oppfølging. Grunnen er ofte at man er én kunde av altfor mange. Dette samtidig som bankene stadig kutter både kontorer og antall rådgivere. I Finansco kan vi, for våre kunder, fritt plukke de investeringer vi mener er best egnet for kunden og ut i fra vårt gjeldende markedssyn og risikovurdering. Dette gir oss et fortrinn sammenlignet med bankene særlig.

Alle Finansco-selskapene har nødvendige konsesjoner fra Finanstilsynet, og Finansco Rådgivning AS er også tilknyttet «Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere» (AFR). Selskapet eies i hovedsak av de ansatte, og har ingen banker eller meglerhus på eiersiden.

Finansco Holding AS

Finansco Holding AS er morselskapet i vår konsernstruktur. Selv for et relativt lite miljø som Finansco er det hensiktsmessig og påkrevd å organisere de ulike virksomhetsområdene i ulike aksjeselskap. Datterselskapene til Finansco Holding AS, Finansco Rådgivning AS og Finansco Forvaltning AS, er de operative selskapene som innehar konsesjon fra Finanstilsynet til å virke som verdipapirforetak. Finansco Holdings funksjon er å eie de operative selskapene og samordne den strategiske utviklingen i Finanscogruppen.

Styret i Finansco Holding AS:

_styre_holding

Finansco Holding

 

Daglig leder: Espen Seidel

Styreformann: Jan-Erik Holmberg

Styremedlem: Øivind Solvang

Styremedlem: Markus Hareide Gamenius

Styremedlem: Eirik Furuseth

 


Finansco Rådgivning AS

Målet vårt er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer, slik at de oppnår best mulig avkastning innenfor de rammene vi sammen definerer.

Finansco Rådgivning – alminnelige forretningsvilkår

Styret i Finansco Rådgivning AS:

Finansco Rådgivning

 

Daglig leder: Pål Tverdal

Styreformann: Jan-Erik Holmberg

Styremedlem: Øivind Solvang

Styremedlem: Markus Hareide Gamenius

Styremedlem: Jon Løitegaard

 


Finansco Forvaltning AS

  • Norges ledende miljø på globale aksje- og obligasjonsfond –
  • Spesialist på aktivaallokering og fondsseleksjon –

Finansco Forvaltning AS investerer i fond fra hele verden. Vi har spesialisert oss på å identifisere hvor i verden mulighetene ligger og deretter identifisere den beste fondsforvalteren i dette segmentet. Siden juli 2012 har vi forvaltet verdipapirfondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA). Fondets suksess er knyttet til at investeringene plasseres i ulike globale aksje- og obligasjonsfond, alt etter hvor vi identifiserer de beste mulighetene. Forvaltningsfilosofien er ikke helt ulik den «oljefondet» er tuftet på. Vi bruker mye tid i møte med norske og utenlandske forvaltningsorganisasjoner for å tilby kundene muligheten til å investere hos de forvalterne som skiller seg ut i en global sammenheng. Vi har med tiden utviklet metoder og teft for å skille eksepsjonelle forvaltere fra de som har hatt en god porsjon flaks. Finansco Forvaltning AS har som målsetting å være blant de ledende miljøene i Norge på aktivaallokering og fondsseleksjon. Finanscos kunder skal nyte godt av å komme til en aktør som har spesialisert seg på de produktene som tilbys.

I tillegg til forvaltningen av FDA kan Finansco Forvaltning AS tilby større kunder individuelt tilpasset forvaltningsmandat regulert av en avtale om aktiv forvaltning.

Styret i Finansco Forvaltning AS:

_styre_forvaltning

Finansco Forvaltning

 

Daglig leder: Espen Seidel

Styreformann: Jan-Erik Holmberg

Styremedlem: Øivind Solvang

Styremedlem: Pål Tverdal

Meny