AFP – Avtalefestet Førtidspensjon

Vi skiller mellom offentlig og privat Avtalefestet førtidspensjon (AFP). I offentlig virksomhet er dette en mulighet til førtidspensjonering (62-67 år) for de som har jobbet hardt og lenge. I privat næringsliv er dette en livsvarig tilleggspensjon.

Generelle opptjeningsregler for AFP

  • Du må være reell arbeidstaker frem til uttaktidspunkt.
  • Mer enn 20 % stilling og inntekt over 1G (93.634 kr).
  • Inntekten fra staten / AFP-bedriften(e) må være hovedinntekt.
  • Obs! Du kan ikke «blande» opptjening i offentlig og privat AFP.

Uttak kan starte fra du fyller 62 år, men en forutsetning for å kunne starte uttak av AFP er opptjent pensjonsinntekt over minstenivå (garantipensjon). Med andre ord, dersom du ikke har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år, vil du heller ikke kunne ta ut AFP før fylte 67 år.

Offentlig AFP

Dersom du jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen, kan du ha rett til offentlig AFP. AFP-utbetalingen skal tilsvare det du ville fått i folketrygden dersom du hadde jobbet frem til 67 år, derfor er det ikke mulig i offentlig AFP og ta ut folketrygden i tillegg. Det er enten eller.

I det offentlige er det et skille på AFP utbetaling fra 62/65 år og 65/67 år.

  • 62 år – 65 år: AFP tilsvarer den pensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du jobbet frem til 67 år. I tillegg til dette får man det som kalles et «AFP-tillegg» på 20.400kr per år.
  • 65 år – 67 år: AFP kan bli beregnet som «vanlig» alderspensjon tilsvarende 66 % (gitt full opptjeningstid 30 år), dersom dette gir en høyere utbetaling enn den du får i AFP.

Inntektbegrensninger for offentlig AFP

Dersom du har gått av med offentlig AFP vil du ikke ha mulighet til å ha inntekt fra offentlig virksomhet over 15.000kr, ved siden av uttak av AFP.
Du vil ha mulighet til å opprette et ENK og fakturere din arbeidsgiver for tjenesten. MERK! dette kan ikke faktureres som lønn, det må faktureres fra ditt ENK som en tjeneste. Her er det viktig å være nøye for ikke å gjøre en feil som kan redusere fremtidig uttak av pensjon.

Privat AFP

For å ha rett til privat AFP må du være ansatt i en bedrift som har en tariffavtale hvor privat AFP inngår. Hovedregelen er at du må ha vært ansatt i en (eller flere) AFP-bedrifter de siste 7 av 9 år før fylte 62 år, og bedriften må ha vært medlem i ordningen hele din opptjeningsperiode.

  • Når du starter uttak av AFP må du også starte uttak av Folketrygd, men uttak av folketrygden kan stoppes.
  • Fra du fyller 53 år (når opptjeningsperioden starter), bør du være oppmerksom på at endringer i ditt arbeidsforhold kan påvirke retten til AFP.

Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny