Bærekraftige investeringer

Løsningsselskaper – starten på en ny megatrend?

Ideén om at man kan påvirke igjennom investeringer er langt fra ny – ei heller med bærekraft som tema – selv om fokuset på bærekraftige investeringer har økt de seneste årene. Media har også økt fokuset på feltet, og Finansco blir stadig trukket på som eksperter på formuesforvaltning generelt, og bærekraft med investeringer i «løsnings- eller Impactselskaper» spesielt.

 Det blir mer og mer akademisk forskning på temaet, og den viser at slike investeringer kan ha en positiv effekt på finansiell avkastning. I tillegg til den åpenbare gevinsten naturligvis: en bedre fremtid for kommende generasjoner.

«Myten om at slike bærekraftsfond er dyre, og at et miljøfokus går på bekostning av avkastning, kan avlives med en gang.»

Kapitaleiere, finansbransjen og det private næringsliv er helt nødvendige i dette skiftet. Det trengs kunnskap om temaet – ikke minst om mulighetene, for dem som har slikt fokus.

losningsselskap_halfbanner_800x800

Hva er SRI, hva er ESG, hva er bærekraft og hva er bærekraftige investeringer?

Det er mye begrepsforvirring rundt dette med bærekraftige investeringer. Det holder dessverre ikke at fondet har ESG-merking, at det har en «grønn-profil» eller at fondsnavnet bærer preg av bærekraft og miljø. I hvert fall ikke om man ønsker å bidra til en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Det er viktig å sette et tydelig skille mellom de ulike gradene av bærekraftige effekter. Her er det nemlig mye greenwashing (les: begrepsforvirring brukt i markedsføringsøyemed). Rangert etter økende grad av positive miljømessige og sosiale effekter har vi: SRI (Socially responsible investment), ESG (Environmental, Social and Governance), bærekraftige investeringer og Impact Investing.

ESG_800x700

Velger man et generelt aksjefond eller indeksfond med ESG-fokus er verstingselskapene valgt bort, som for så vidt er bra, og man sitter igjen med Nestlé, Apple, Microsoft, Alibaba og deres like. Dette er dog selskaper med en kjernevirksomhet som ikke akkurat er produksjon av vindmøller, solceller og havrenseanlegg.

Det holder altså ikke å kun velge bort det man ikke skal investere i (klasebomber, kull, tobakk, barnearbeid, pornografi, våpen etc). Man må aktivt velge de selskapene/fondene som har en positiv effekt på miljøet – og aller helst dem hvor disse effektene er målbare.

impact-2

Impact investing

Impact investing har vi enda til gode å finne et godt norsk ord eller begrep for, men Investeringer i løsningsselskaper er vår foreløpige favoritt. For det er nettopp det slike impact investeringer er; Investeringer i selskaper som løser miljømessige og sosiale utfordringer – og at effekten (impact) er målbar.

Tilgangen til slike fond som faktisk investerer i løsningsselskaper er utfordrende, hvis ikke umulig for folk flest. Finansco har en fondsportefølje for våre kunder bestående av 10 fond, hvor kun ett norsk fond tilfredsstilte de til dels strenge kravene.

norway_800x500

Hold deg oppdatert på trender og nyheter

Hvorfor skal dette gi bedre avkastning enn andre aksjer?

Det er lett å nikke bekreftende når noen sier at fremtiden vil være mer avhengig av fornybar energi enn kull. Da blir det også enkelt å trekke slutningen om at det er lurt å heller være investert i det som vil være viktigere i fremtiden enn det som ikke vil være det.

impact-4

Det er også lett å se for seg at det vil bli kanalisert store mengder kapital til denne type selskaper i tiden som kommer. Om man sammenlikner veksten i investeringstakten innenfor temaet «impact investing» med generelle aksjemarkedet forteller resultatene at det er flere enn oss som vil ta del i det investeringstemaet som forventes å bidra mest til en bedre fremtid.

Etter ratifiseringen av Paris-avtalen har nasjonene, med noen uhederlige unntak, påtatt seg en rekke ulike forpliktelser for å begrense miljø- og klimakatastrofen. Klimautfordringene er kanskje til og med kommet så langt at det ikke er sannsynlig å løse disse, og at vi i beste fall kan begrense skadene. Skal man i det hele tatt komme i nærheten av disse målene må slike selskaper satses på.

Et annet moment en er mulig risikoreduksjon. I en verden som fremover vil ha mer fokus på miljø og sosiale forhold, og man som investor tilpasser seg dette, så reduserer eller fjerner man også de selskapene som ikke har fokus på dette, og som sannsynligvis vil være fremtidens tapere.

Denne grafen viser utviklingen i ett av fondene som er blant våre anbefalte impact-fond, nemlig Impax Environmental Markets PLC. Historikken er fra da fondet la om forvaltningsmandatet til å være et rent impact-fond, og har siden da levert nesten dobbelt så høy avkastning som aksjemarkedet (Verdensindeksen i oransje graf) for øvrig.

sweep_hafbanner_800x1000

Dobbel bunnlinje

Finansco mener avkastningsforventningene for denne type plasseringer er svært gode, og vi kan meget godt stå ovenfor en ny megatrend. Konsekvensen av å være tidlig ute kan bli formidabel. Men da nytter det ikke å kjøre «light-varianten» ved å kun gå for et ESG-fond.

Forskningen1 viser ofte til en «dobbel bunnlinje» hos fond som plasserer etter et impact-/løsningsmandat; de er ventet å gi god finansiell avkastning og de er ventet å løse verdensomspennende utfordringer tilknyttet miljø og sosiale forhold. I tillegg vil vi i Finansco, med andre, også argumentere for en mulig tredje positiv effekt, nemlig at selskapsspesifikk risiko knyttet til omdømme vil reduseres. Om et selskap for eksempel blir tatt for overdreven forurensning eller brudd på likestillingsregler observerer man i flere tilfeller alvorlige fall i aksjepris.  

home-v2.png

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Skal man nå, eller komme i nærheten av, FNs bærekraftsmål, så løsningsselskaper satses på.

impact-6

Kontakt oss i dag for mer informasjon

KONTAKT OSS

«Keisernes nye klær»

Vi opplever at mange fond og kapitalforvaltningsmiljøer markedsføres som noe det ikke er. Disse ser antagelig sitt snitt til å profittere på et økende miljøfokus, selv om det kunden faktisk ender opp med ikke har noe særlig med bærekraft å gjøre. Dette er i hvert fall vår erfaring etter å ha analysert over 1000 fond med minimum ESG som investeringstema.

Flere av fondene vi har sett på, som markedsføres som bærekraftsfond, investerer også utenfor sitt tema, noe som vanner ut effekten av det bærekraftige. Som ett eksempel fant vi flere «Lavkarbonsfond» som viser seg å investere i oljeselskaper, og da hadde i hvert fall vi som investor følt oss lurt.

lurt_haøfbanner_800x500

Velger man indeksfond eller aktivt forvaltede fond?

Nordmenn flest har altfor lite plassert i indeksfond, og fondskostnader bør være et vurderingskriterium når fond velges. Det har vi ment lenge, noe våre kunders fondskostnader bærer preg av. Fra et generelt ståsted bør altså indeksfond være veldig aktuelt, men skal man ha reelt bærekraftige investeringer er dette umulig.

Indeksfond med ESG-fokus finner man. Indeksfond på impact investing er foreløpig ikke-eksisterende, og vil per definisjon ikke komme. En del av det å være et reelt «impact-/løsningsfond» betyr at man skal ha påvirkningskraft i selskapet hvor fondet investerer. Det får man ikke i indeksfond. Det betyr allikevel ikke at fondet må være dyrt av den grunn.

«Velger man et generelt aksjefond eller indeksfond med ESG-fokus er verstingselskapene valgt bort, som for så vidt er bra, og man sitter igjen med Nestlé, Apple, Microsoft, Alibaba og deres like. Dette er dog selskaper med en kjernevirksomhet som ikke akkurat er produksjon av vindmøller, solceller og havrenseanlegg.»

I Finansco har vi et fondsunivers på 150.000 fond. Vi har screenet disse etter kravene for impact investing, og kommet frem til en portefølje bestående av 10 fond. Vi handler disse, på vegne av våre kunder, på institusjonelle priser. Dermed blir samlet fondshonorar godt under det man måtte kjøpt disse for ellers, og godt under gjennomsnittlig honorar i et generelt aktivt forvaltet aksjefond. Altså bør ikke honorarer, for våre kunder, være et ankepunkt mot å skulle investere i «løsningsselskaper».

varde_halfbanner_800x1000

Mer enn bare fornybar energi

Løsningsselskaper er mer enn bare fornybar energi, og det er viktig å få frem. Fokusområder vi mener bør være interessante er; energieffektivisering, grønne bygninger, bærekraftig jordbruk, bærekraftig skogbruk, vann, utdanning, helse og likestilling.

Ta ett av de nevnte fokusområdene som eksempel: energieffektivisering. Dette kan brytes ned i energidistribusjon, energilagring, teknologier som forbedrer produkter og tjenester som bruker fornybar energi, og transport. Dette kan videre brytes ned i ulike type selskaper, for eksempel selskaper som produserer elektriske biler, selskaper som produserer batterier og andre kilder til energilagring, og teknologiselskaper som jobber med å forbedre energiforbruket. Denne listen kunne vært lang.

impact-9