Bidrar ESG positivt til finansiell avkastning? - Finansco

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA - 22 juni, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

ESG, på norsk miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, har sitt opphav i SRI – sosialt ansvarlige investeringer. SRI går mer enn 200 år tilbake i tid og er basert på at man ekskluderer ulike investeringer basert på religiøse, politiske og personlige motiver. Som regel var den finansielle avkastningen underordnet de andre motivene.

Tidlig på 2000-tallet var blant annet daværende generalsekretær i FN, Kofi Annan, sentral i å løfte frem ESG i investeringssammenheng med FN rapporten «Who Cares (About ESG) Wins». I etterkant av denne rapporten ble FNs Prinsipper om ansvarlige investeringer (UN PRI) lansert. Storebrand var her blant de første 50 til å slutte seg disse prinsippene. I dag er det mer enn 3000 investorer og forvaltere som har sluttet seg til disse FN-prinsippene og som følger dem.

Når man i dag inkluderer ESG-fokus i investeringene, har dette også elementer av eksklusjon, som under SRI, men viktigere er inkluderingen av selskaper som bidrar positivt på ESG-området. Finansiell avkastning er her overordnet for investor. Det er derfor interessant å se på sammenhengen mellom ESG-integrering og oppnådd avkastning – er den nøytral, positiv eller negativ?

210622_1200x500

NYU og Rockefellers studie

I denne bloggposten tar jeg for meg publisert forskning om sammenhengen mellom ESG-integrering og oppnådd avkastning, og mellom ESG og selskapsinntjening. New York University (NYU), sammen forvalteren Rockefeller Asset Management, publiserte tidligere i år en omfattende studie om nettopp dette. Studien er en utvidet oppdatering av en tilsvarende studie gjort for 5 år siden av Harvard University hvor det ble påvist en positiv sammenheng mellom å fokusere på vesentlige ESG-forhold og meravkastning.

NYU og Rockefellers studie er en såkalt metastudie – en studie av studier – hvor man sammenstiller et omfattede omfang av forskjellige studier for å finne noen fellestrekk ut av alle de underliggende studiene. Studien er basert på mer enn tusen ulike studier som har blitt publisert de siste 5 årene.

Som grafen under viser, er det ca 60-65 % av alle studiene som finner en positiv eller nøytral sammenheng mellom ESG-integrering og finansiell avkastning, og kun 13-14 % viser en negativ sammenheng.

210622_graphKilde: NYU 2021

Noen andre interessante observasjoner kom også ut av studien:

  1. Bedringen i finansielle resultater med ESG-integrering blir mer markant med lengre horisont.
  2. Integrering av ESG basert på positiv inkludering ser ut til å gi bedre resultater enn kun negativ eksklusjon. Studien viser også at å fokusere på de selskaper som kan bedre sin ESG-profil kan ha større avkastningspotensiale enn i de selskapene som allerede skårer høyt på ESG.
  3. ESG-integrering ser ut til å kunne gi større nedsidebeskyttelse, spesielt gjennom sosiale eller økonomiske kriser. Dette så vi jo også «bevis på» i 2020.
  4. Økt fokus på selskapsnivå på ESG og bærekraft ser ut til å gi bedre økonomiske resultater, både gjennom bedre risikokontroll og økt innovasjon.
  5. Studiene viser også at det styres mot en lav-karbon fremtid, som forbedrer selskapenes resultater.
  6. Kun å gi opplysninger om ESG, og ikke ha en strategi for å håndtere det, bedrer ikke selskapenes virksomhet – handling må til.

Hvorfor er vi i Finansco så opptatt av dette med bærekraft og ESG? For det første er det en erkjennelse av at det er helt nødvendig at privat kapital bidrar til et bærekraftig skifte. Dessuten, som denne bloggen dokumenterer, å hensynta ESG så vel som bærekraft i ens investeringer har potensiale både til å redusere nedsiderisiko samt å opprettholde eller bedre de finansielle resultatene. Så spørsmålet i headingen tror jeg at jeg har besvart som bekreftet.

Kunnskapen om ESG, og hvordan ESG kan integreres riktig, kan både bidra positivt til avkastning samt ha potensial for å beskytte nedsiden, noe vi bruker blant annet i valg fond til vår Finansco Impact-portefølje.

Kategorier: Impact Investing

New call-to-action

Kjetil Gregersen, CFA
Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg