Impact Investment - en kommende megatrend?

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 26 april, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Impact Investment blir kanskje Finanscos største satsning noensinne. Her er noen av grunnene til at våre kunder skal investere i en kommende megatrend.

Hvis du gikk til 100 leger og spurte om helsetilstanden din. 97 av dem sier at du lider av den samme dødelige sykdommen, men at du kan ta en dyr medisin som kan berge livet ditt. 3 av dem fornekter derimot symptomene på sykdom, og sier at du er helt frisk, og ikke behøver dyr medisin. Ville du da tatt affære (og den kostbare medisinen), eller bare håpt at det skulle gå over av seg selv?

global warming 2

97 % av klimaforskerne er enige om at vi er vitne til katastrofale menneskeskapte klimaendringer. Disse vil påvirke både oss som lever nå, men ikke minst fremtidige generasjoner. Det er også bred enighet i FNs klimapanel om at vi gjør for lite, og for sent. Isen smelter, plasten flyter, havet stiger og kloden vil koke.

Det finnes fortsatt en del klimafornektere som ikke «vil ta medisinen». Hva hvis mindretallet tar feil, og flertallet har rett? Istedenfor å diskutere med klimafornekterne bør vi se hvordan vi kan bidra til å begrense skaden. Det gjelder Norge som nasjon, finansbransjen, men ikke minst hvordan vi opptrer som investorer.

Idéen om at vi kan påvirke via investeringer er langt fra ny. Da jeg begynte i finansbransjen og med investeringsrådgivning for 20 år siden husker jeg fortsatt at vi hadde såkalte «SRI» fond i produkthylla, som riktignok verken ble etterspurt eller anbefalt. Socially Responsible Investments fond skulle gjerne investere basert på livssyn, politiske og sosiale hensyn. Dette var forløperen til det man i dag gjerne kaller «ESG» (Enviroment, Social and Governance) eller miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette oppsummeres ofte som bærekraft, og både i forvaltningen av vår gigantiske fellesformue «SPU» (Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt oljefondet) og i norsk kapitalforvaltning har dette etter hvert fått mer og mer oppmerksomhet. Vår konkurrent og bransjekollega Storebrand kan her trekkes frem som hederlig eksempel. Mens typisk ESG gjerne dreier seg om å utelukke investeringer i tobakk, våpen, gambling, sexindustri og barnearbeid driver de som snakker om bærekraftige investeringer med positiv screening, og basert på FNs 17 bærekraftmål.  «Ta vare behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine». Målene dekker tre områder, klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftinvesteringer er mye mer målrettede enn generell SRI og ESG. Investeringene er direkte fokusert mot oppnåelse av bærekraftmålene.

1a

Selv om bærekraftige investeringer er bra, er vi nå avhengige av å ta dette et skritt videre. Det skal Finansco være med på! Neste steg på denne positive stigen er «Impact investing» eller i mangel av et bedre norsk begrep: «Impakt Investeringer».

Impakt investeringer kommer til å prege hele Finansco-organisasjonen de kommende årene. I stort sett samtlige kundemøter kommer dette til å bli et tema, og vi kommer til å søke samarbeid og lære av både forskermiljøer og ledende forvaltningsmiljøer internasjonalt.

Impakt investeringer dreier seg om å inkludere konkrete målbare effekter av investeringenes påvirkning mot bærekraftmålene, i tillegg til å påvirke virksomheter i en positiv retning på de samme bærekraftmålene.

Hva betyr det i praksis?

Dersom man i et globalt aksjefond fjerner alle verstingselskapene; «klasebomber, kjemiske våpen, atomvåpen, kull, alkohol, tobakk, spillselskaper, pornografi, våpenmateriell osv. vil man veldig fort stå tilbake med selskaper som Nestlé, Google (Alphabet), Amazon og Apple. Det er selskaper med en kjernevirksomhet som ikke akkurat er produksjon av vindmøller, solceller og havrenseanlegg!

2a

Impakt investeringer er investeringer i selskaper, organisasjoner og fond med målsetning om å oppnå målbare, positive sosiale eller miljømessige effekter sammen med finansiell avkastning. Investeringene foretas i selskaper som har tjenester, teknologi og løsninger som søker å oppnå disse målene, og hvor effekten er målbar.

Hvordan vil gjøre Finansco dette?

Finansco har lagt bak seg «2018 – prosjektets år», hvor vi blant annet har lansert en ny handelsplattform med markedets bredeste fondsutvalg – over 100.000 verdipapirfond blir tilgjengelige med vår nye digitale infrastruktur. En annen satsning og tema blir fremover aktiv forvaltning.

Finansco vil på frittstående grunnlag vurdere og analysere fondsuniverset for impakt investeringer og sette dette sammen til en aktivt forvaltet fondsportefølje for den enkelte kunde. Hvor stor andel hver enkelt skal/bør ha i denne porteføljen er avhengig av blant annet tidshorisont og risikovilje.

New call-to-action

Utsikter til avkastning – starten på en megatrend?

Etter ratifiseringen av Paris-avtalen har nasjonene (med noen uhederlige unntak) påtatt seg en rekke, og ulike, forpliktelser for å begrense miljø-/klimakatastrofen. Disse kan ikke oppnås uten bidrag fra privat næringsliv og private bedrifter, og det vil åpenbart utløse et skred av investeringsvillig kapital innenfor impakt investeringer. Trolig vil dette skape en kommende megatrend. Ved å være tidlig ute kan man ofte oppnå særlig høy avkastning når man treffer megatrender. For Finansco er fondsanalyse og sammensetning av fondsporteføljer vårt DNA når det kommer til kapitalforvaltning. Det er blant annet kompetanse og resultater fra dette området som gjør at vi i feiret 10-års jubileum, og vi har nå identifisert et område hvor vi antar at det vil komme flest nyetableringer av nye fond, og betydelige ressurser vil tilføres på området. Finansco nekter å gå på akkord med våre (og våre kunders) avkastningsmål, og vil kombinere et høyst reelt engasjement for klima og miljø med knallhardt kommersielt fokus på å levere konkurransedyktig avkastning.

Er det fare for at overinvesteringer vil skape en boble?

Selv om Finansco er meget tidlig ute, kanskje først, med å satse så hardt på impakt investeringer som vi nå gjør, vil mange komme etter oss, og prisingen av selskaper som faller inn under impakt-paraplyen kan kanskje etter hvert få en veldig høy pris.

Tilbake til min egen oppstart i finansbransjen - for 20 år siden stod vi midt oppe i en megatrend som etter hvert ble en stor boble - dotcom (og dotgikk). Selv om bobler ofte gir en negativ assosiasjon er det forskjell på dem. Enkelte bobler, som tulipanboblen på 1600-tallet eller kanskje mer aktuelt Bitcoin-boblen som sprakk i 2018, har etter vår vurdering få positive effekter. Derimot er det vanskelig å argumentere mot at dotcom-boblen etterlot seg en helt ny infrastruktur, og man kan gjerne si at den var forløperen til den teknologiske revolusjonen vi i dag står midt oppe i. Skal man «håpe på en boble», eller i hvert fall at kapitalen (over)investeres innenfor et spesifikt område, er impakt investeringer å foretrekke fremfor samtlige alternativer.

Hvorfor satser Finansco så hardt på dette?

Som en av gründerne i Finansco er jeg både glad og stolt over mottakelsen denne satsningen har fått i alle deler av vår organisasjon. Vi er en humankapitalbedrift, og varen vår kan oppsummeres i våre ansattes kompetanse og engasjement. Fra styrerommet til mandagsmøtene har temaet vekket begeistring og en glød jeg ikke kan huske å ha sett tidligere. Dette står vi fullstendig samlet om, og jo mer vi vurderer tilgengelige investeringsalternativer, jo flere påvirkningsmuligheter vi ser, jo mer spennende og motiverende blir det. Utfordringen vår fremover blir å overføre dette engasjementet til gamle og nye kunder. Vi ønsker at flest mulig kan foredle sine formuer, og samtidig bidra til en høyst nødvendig endring av hvordan vi produserer og forbruker energi, hvordan vi behandler havet og hva vi skal etterlate til kommende generasjoner. Vi tror svaret på klimautfordringene i større grad ligger i å kanalisere kapitalen, innsatsen og utviklingen til målbare og effektive investeringer enn å innføre enda flere usosiale bompengeavgifter her på berget. Det er i hvert fall der Finansco kan gjøre en forskjell. 

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg


New call-to-action